Ny enkät från Hjärt-Lungfonden visar:

Fler regioner satsar på riktade hälsosamtal

Allt fler regioner satsar på riktade hälsosamtal för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. 17 av Sveriges 21 regioner erbjuder invånarna någon form av hälsosamtal, jämfört med 13 för två år sedan.

- Men det finns stora skillnader i vilka åldersgrupper som erbjuds riktade hälsosamtal, visar en enkät från Hjärt-Lungfonden.

– Det är glädjande att fler regioner satsar på att arbeta förebyggande. Riktade hälsosamtal är en vetenskapligt beprövad metod 

https://www.mynewsdesk.com/se/hjart-lungfonden/pressreleases/preventionsarbete-i-primaervaarden-raeddar-liv-3022272

som kan ge människor ett längre och friskare liv. Att erbjudas möjlighet till hälsosamtal borde vara en rättighet oavsett var i landet man bor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Tabell: Så ser det ut i alla regioner

Sammanlagt 17 av Sveriges 21 regioner erbjuder invånarna riktade hälsosamtal, visar en enkät som Hjärt-Lungfonden genomfört med hjälp av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 14 regioner har riktade hälsosamtal som en del av sin ordinarie verksamhet, medan tre regioner (Region Stockholm,

Region Uppsala och Västra Götalandsregionen) genomför pilotstudier för att testa metoden. Det innebär en ökning jämfört med hur det såg ut för två år sedan, då endast 13 av regionerna erbjöd invånarna riktade hälsosamtal. Ytterligare två regioner (Region Gotland och Region Kalmar län) har beslutat att införa riktade hälsosamtal, men inte börjat än.

– Att arbeta förebyggande borde inte ses som en kostnad, utan som en investering. Forskningen har gett oss kunskap om vilka som är de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Genom riktade hälsosamtal kan hälso- och sjukvården stödja fler människor att minska dessa. Därför är det glädjande att allt fler regioner ser värdet av riktade hälsosamtal, säger Ralph Harlid, nationell koordinator för Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Region Blekinge och Region Värmland är de enda regionerna som inte tillämpar eller har några planer på att införa metoden. Samtidigt visar enkäten att det finns stora skillnader i vilka åldersgrupper som erbjuds riktade hälsosamtal. I Region Halland, Gävleborg och Uppsala bjuds exempelvis endast 40-åringarna in till riktade hälsosamtal,

• medan Region Jönköping och Örebro erbjuder hälsosamtal till 40-, 50-, 60-, och 70-åringar samt alla förstagångsföräldrar.

– Lagen slår fastatt målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor. Vår enkätundersökning visar att det finns stora skillnader i vilka som erbjuds riktade hälsosamtal. Det innebär att människor i olika delar i landet inte får samma chans att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att ändra ohälsosamma levnadsvanor, säger Kristina Sparreljung. 

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och beräknas kosta samhället omkring 60 miljarder kronor om året. Riktade hälsosamtalen innebär att utvalda grupper i befolkningen bjuds in till ett samtal om levnadsvanor, biologiska riskfaktorer, livssituation, psykisk hälsa och ärftlighet. Fleraolika utvärderingar har visatatt metoden minskar både sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.yhetsinfo

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt