Var femte undersökt uppvisar tecken på tandköttssjukdom – signalerar ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

En av fem undersökta uppvisar tecken på parodontit, enligt SKaPa, Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Parodontit är ett av de mer allvarligare stadierna av tandköttssjukdom, och om mer uttalad har man sett en koppling till en ökad risk för hjärtinfarkt, visar forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden.

- Vår forskning i PAROKRANK-studien har visat att det finns ett samband mellan mer svårartad tandlossningssjukdom, parodontit och hjärt-kärlsjukdom. Ett orsakssamband är dock svårt att fastställa då många riskfaktorer samvarierar.
- Det är vanligare med mer svår parodontit hos patienter med hjärtsjukdom, särskilt om man även har diabetes, säger Anna Norhammar, professor vid Karolinska Institutet.

Var femte undersökt patient över 20 år i Sverige uppvisar tecken på parodontit. Enligt Skapa, Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Det har även skett en ökning under en tioårsperiod, från ca 17 procent under datainsamlingen 2010-2012 till ca 23 procent under den senaste datainsamlingen 2020-2022. Cirka tio procent av de som undersökts och inkluderats i registret uppvisar tecken på den svårare graden av parodontit.

För att ta reda på allmänhetens kunskap om sambandet mellan tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom beställde Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare en Sifo-undersökning 2023, som visar att halva befolkningen inte känner till att det finns ett samband.

- Parodontit orsakas av en bakteriell infektion som hos vissa särskilt känsliga personer leder till en alltför stark inflammation som i sin tur förstör de vävnader som utgör tändernas fäste, säger Anders Gustafsson, professor i parodontologi vid Karolinska Institutet.

För att minska risken för karies och parodontit rekommenderar Folktandvården egentandvård enligt 2+2+2-metoden, det vill säga borsta 2 minuter, 2 gånger om dagen, med 2 cm tandkräm samt mellanrumsrengöring.

- Det behövs ytterligare forskning på sambandet mellan parodontit hos personer med hjärtsjukdom och kopplingen till en ökad risk för hjärtinfarkt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta om tandhälsa (Källa: Hjärt-Lungfonden)
För att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom förbättrad munhälsa rekommenderar Folktandvården egentandvård enligt 2+2+2-metoden, det vill säga borsta 2 minuter, 2 gånger om dagen, med 2 cm tandkräm. Utöver detta är det bra att rengöra mellan tänderna.

Enligt Folktandvården brukar det räcka med en undersökning vartannat eller vart tredje år för personer med friska tänder. Personer med gamla lagningar som behöver kontrolleras eller problem med tandlossning rekommenderas en årlig koll.

Särskilt utsatta riskgrupper för tandlossning kopplad till hjärt-kärlsjukdomar är rökare, personer med diabetes och personer med reumatiska sjukdomar. Där har man sett ökad förekomst av tandlossning som orsakas av inflammation och för dessa personer finns även en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.

Fakta om SKaPa
SKaPa är en förkortning av Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, vilket är ett nationellt register för tandvården.

De grundläggande syftena med SKaPa är att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl sjukdomsförebyggande som sjukdomsbehandlande åtgärder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit. SKaPa ska också bidra till vårdutveckling inom tandvården, stödja vidareutveckling av nationella riktlinjer och ge underlag för forskning.

Det finns en bred uppslutning för SKaPa inom såväl privat som offentligt bedriven tandvård i Sverige. Registret finansieras, i likhet med andra kvalitetsregister, av Nationella Kvalitetsregister via SKR.

Registret har en bred professionell förankring. De fackliga organisationerna för legitimerade yrkesgrupper inom tandvården, Sveriges Tandläkarförbund, Tjänstetandläkarföreningen, Privattandläkarna och Sveriges Tandhygienistförening stöder arbetet med registetret.

Samtliga tandvårdschefer i landet stöder genom Sveriges Folktandvårdsförening registret. De privata vårdbolagen Praktikertjänst, Smile tandvård och forskare vid odontologiska fakulteter inom ämnesområdena karies och parodontologi stöder registret.

Press release Hjärtlungfonden

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt