Pressmeddelande den 7 april 2024

Världshälsodagen:

Hjärt-Lungfonden lanserar Preventionsrapporten

Idag publicerar Hjärt-Lungfonden den första upplagan av Preventionsrapporten 

https://publish.ne.cision.com/l/jvqpmxvnc/www.hjart-lungfonden.se/om-oss/paverkansarbete/prevention/preventionsrapporten-2024

med bland annat ny forskning som visar på vilket sätt hälsosamma levnadsvanor stärker hjärt-kärlhälsan. Samtidigt lever fler än en av fem svenskar med hjärt-kärlsjukdom, som är Sveriges största dödsorsak.

– Vår ambition med Preventionsrapporten är att med vetenskaplig hjälp svara på frågan varför vi i ett upplyst land som Sverige inte lever så hälsosamt som vi skulle kunna göra.

- Idag lever genomsnittssvensken så ohälsosamt att dödstalen i hjärt-kärlsjukdom efter många år av minskning riskerar att börja öka igen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Preventionsrapporten beskriver de fyra områdena 

• matvanor,

• fysisk aktivitet,

• tobaks- och nikotinprodukter samt

• luftföroreningar 

ur vetenskapligt och samhällspolitiskt perspektiv. Med avstamp i problemställningar byggda på statistik från svenska myndigheter, aktuell kunskap och nuläget för olika grupper i samhället, presenteras vetenskapligt baserade förslag till lösningar.

– Att hälsosamma levnadsvanor motverkar hjärt-kärlsjukdom har starkt stöd i forskningen.

- Med hjälp av data från den stora befolkningsstudien SCAPIS visar ny forskning att sunda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet, inget nikotin, god sömn, normalvikt samt blodfetter, blodsocker och blodtryck i balans medför god kardiovaskulär hälsa. Men trots befintlig kunskap ser verkligheten annorlunda ut, säger John Pernow, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Rapporten inleds med ett förord och en övergripande beskrivning av varför Hjärt-Lungfonden arbetar intressepolitiskt med levnadsvanor och luftföroreningar – ur nationellt och internationellt perspektiv. Varje område i rapporten inleds med nyckelbudskap och en övergripande uppmaning till svenska politiker.

Samtliga kapitel avslutas med ett antal punkter bestående av konkreta politiska beslut som Hjärt-Lungfonden anser behövs för att lösa viktiga samhällsproblem.  

Press release

 

Nyhetsinfo

Läs hela rapporten pdf 84 sidor pdf, många pedagogiska tabeller och illustrationer. Läsvärd

https://downloads.ctfassets.net/e8gvzq1fwq00/2mKMfJh3hnMrUoKyd2h8A3/1d54b6bf848fa324c2ac2ad6a89d51f8/HLF_Preventionsrapporten_2023.pdf

www red DiabetologNytt