Digital vård

Digital vård och hälsa, även känd som e-hälsa eller telemedicin, har blivit ett ”buzz-word”, delvis med tanke om effektivisering av vården. Digital vård erbjuder en rad möjligheter, men också utmaningar och begränsningar som måste hanteras för att säkerställa dess effektivitet och tillförlitlighet.

Förutsättningar

Tillgången till smartphones, surfplattor och internet har blivit utbredd bland den yngre generationen, vilket skapar förutsättningar för enkla digitala vårdtjänster, samt vård och hälsa på distans. Området har varit starkt växande i Sverige och vi ser nu såväl rena digitala lösningar som hybridlösningar inkluderat fysiska möten, samt databaser som bistår i analys och stratifiering.

Begränsningar

Begränsningar finns likt bristande tekniska kunskaper eller tillgång till lämplig utrustning. Vissa barn och unga kan också uppleva svårigheter att uttrycka sina hälsobehov online, vilket kräver att vårdgivare och plattformar utvecklar användarvänliga och lättförståeliga gränssnitt. Sekretess och datasäkerhet är också viktiga bekymmer, särskilt när det gäller barns hälsodata.

Möjligheten till flerpartsmöten är också en viktig del vid många kontakter. I anslutning till överföring från barn- till vuxenmottagningar kan representanter från barnmottagningen behöva finnas på plats utöver ungdomen själv, vårdnadshavare och representanter på vuxenmottagningen.

Möjligheter i framtiden

Teknologiska framsteg inom dataanalys, maskininlärning och artificiell intelligens kan förbättra precisionen och effektiviteten av vården. Ett ökat samarbete mellan vårdgivare, teknikföretag och forskare kan sedan leda till innovativa lösningar och nya digitala verktyg för att hantera barns hälsa på ett mer holistiskt sätt.

Diabetes och digital vård

Inom diabetesområdet förs en större mängd data över till plattformar för att möjliggöra analys, utbildning och konkret stöd. I framtiden ses fler möjligheter. Med adderad maskininlärning och artificiell intelligens kan man nå ett steg längre. Akuta tillstånd kan komma att förebyggas via push-notiser. Samtidigt kan personen med diabetes eller dess vårdnadshavare kanske få en enkel väg in till sin diabetesmottagning via asynkron chatt. Det är i denna stund vi börjar interagera på ett än bättre sätt än idag.  

Komplexa analyser av data

Med hjälp av avancerade algoritmer och maskininlärning kan digitala plattformar analysera stora mängder data från olika källor. Det handlar inte bara om den data som beskrivits ovan utan också uppgifter från besvarade frågeformulär, applikationer etc.

Enklare återkoppling och stöd

Digitala verktyg kan också underlätta i form av återkoppling och stöd. Genom att använda appar eller webbplattformar kan vårdgivare och patienter kommunicera direkt och dela information om behandlingsplaner, mål och framsteg.

Tidsvinster och effekter

Genom att använda digitala verktyg hos barn och unga kan betydande tidsvinster uppnås. Automatisk datainsamling och analys inklusive återkoppling kan minska behovet av frekventa sjukhusbesök och ger vårdgivare möjlighet att snabbt identifiera och hantera problem. Detta kan också minska stressen och belastningen för patienter och deras familjer.

Det krävs emellertid noggrann reglering och uppmärksamhet på integritet och datasäkerhet när digitala vårdtjänster adderas samt att vården i sig också medverkar i den utveckling vi bara sett början av.

 

Referenser:

Wong CA, Merchant RM, Moreno MA. Using social media to engage adolescents and young adults with their health. Healthcare (Basel). 2014;2(4):220-224. doi:10.3390/healthcare2040220

American Academy of Pediatrics. Telehealth. Accessed June 30, 2023.                       
https://muhc.ca/health-professional-information/telehealthp.org

McGill University Health Centre. Telemedicine in Pediatrics. Accessed June 30, 2023.                                https://muhc.ca/health-professional-information/telehealthc.ca
 

Peter Adolfsson

Barnöverläkare vid Hallands sjukhus, Kungsbacka och Överläkare vid Frölunda specialistsjukhus (enhet inom sjukhusen i väster)

Publiceras här med författarens tillåtelse

En liknande artikel har publicerats i tidningen Barläkaren nr 5 2023,
där ett helt nr handlar om tema digital vård - möjligheter och begränsningar.


Läs hela numret på www, klickbart fritt
https://www.dagensdiabetes.se/index.php/submit-an-article

Ulrika Åden, ordf Sv Barnläkarföreningen skriver i sin ledare "Det är minst lika viktigt vid digitala konsultationer som fysiska att själva barnläkarkompetensen är tillgodoses. Det kan förstås kräva extra mycket erfarenhet att bedöma ett barn på skärmen."

Nästa års barnvecka är i Linköping/Norrköping 8-11/4

Läs Barnläkarens tema 2022 om diabetes, fritt, www
https://barnlakaren.se/Arkiv/2022/Nr6_2022.pdf

• Från fingerstick till snabba mobilklick
• Diabeets på akuten
• Omvärdera etiologi till typ 1 diabetes
• Screening prevention av typ 1 diabetes
• När misstänka mongolen diabetes?
• Insulinbehandling små barn
• NDR barn
• Egenvård
• Fysisk aktivitet minskar risken för framtida komplikationer
• Kolhydraträkning – framgångsfaktor för förbättrad glukoskontrol

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt