SFS nr: 2022:1250
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 2022-06-30 
Ändringsregister:  SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 

Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om hälso- och sjukvårdsåtgärder som utförs i form av egenvård. 

Uttryck i lagen

2 §   Med egenvård avses i denna lag en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan.

3 §   Med hälso- och sjukvårdsåtgärd avses i denna lag en åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar eller skador. 

4 §   Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården eller som enligt särskilt förordnande har fått motsvarande behörighet. 

Förhållandet till hälso- och sjukvårdslagen

5 §   När egenvård utförs gäller inte hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Bemyndigande

6 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen inför, vid och efter en bedömning enligt 2 §.

 

Förordning (2022:1256) om egenvård

SFS nr: 2022:1256
Departement/myndighet: Socialdepartementet 
Utfärdad: 2022-06-30 
Ändringsregister:  SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 

1 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen inför, vid och efter en bedömning enligt 2 § lagen (2022:1250) om egenvård.

Egenvård

Egenvård är när patienten själv, eller med hjälp av någon annan, utför hälso- och sjukvårdsåtgärder utanför hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara att själv ta ett ordinerat läkemedel eller att göra övningar som har rekommenderats av en fysioterapeut. 

Men det kan också röra sig om mer avancerade hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Om personen får hjälp av någon utanför hälso- och sjukvården kan det till exempel vara en närstående, en personlig assistent eller personal på ett HVB eller annat boende.

Egenvård bidrar till att patienten får möjlighet att leva sitt liv utan täta kontakter med hälso- och sjukvården. Men egenvård kan samtidigt innebära risker.

  • Ändrade regler om egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård upphör att gälla vid utgången av februari 2023. Lagen (2022:1250) om egenvård trädde i kraft den 1 januari 2023.

  • Egenvård enligt lagen om egenvård

I lagen om egenvård definieras egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal som har legitimation eller särskilt förordnande har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan (egenvårdsbedömning).

När en patient själv eller med hjälp av någon annan utför egenvård är det inte att betrakta som hälso- och sjukvård. Vid utförandet av egenvård gäller därför inte lagar och regler på hälso- och sjukvårdens område. En egenvårdsbedömning enligt lagen om egenvård är däremot hälso- och sjukvård och ska därför göras i enlighet med de lagar och regler som gäller för hälso- och sjukvården.

Hur skriva Egenvårdsintyg?

Ett egenvårdsintyg skrivs ut av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, till exempel läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Den som har skrivit under intyget har bedömt att du själv kan ta ansvar för de åtgärder som behövs för att du ska må bättre.

  • Vilka åtgärder kan utföras som egenvård?

Exakt vilka åtgärder som kan utföras som egenvård är inte reglerat i lagen utan måste bedömas i varje enskilt fall. Men egenvård är inte begränsat till enbart enklare åtgärder. Egenvård kan därmed vara såväl såromläggning och att ta på stödstrumpor som mer avancerade åtgärder till exempel hemdialys och respiratorvård i hemmet.

Den som bedömer om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård behöver ta ställning till om åtgärden kan utföras på ett patientsäkert sätt.

  • Regler i andra lagar gäller även egenvårdsbedömning

I lagen om egenvård finns inga bestämmelser om hur en egenvårdsbedömning ska gå till eller vilka moment den ska innehålla. Regler om till exempel information, samråd och dokumentation finns istället i andra lagar och författningar på hälso- och sjukvårdens område. De reglerna gäller också vid egenvårdsbedömningar.

Mer om bestämmelser som är relevanta vid egenvård finns att läsa

7 sidor 

Socialstyrelsens meddelandeblad Ändrade regler vid egenvård

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2023-1-8335.pdf

Utdrag från ovan kring Medicinteknik

Medicinteknik 

Medicintekniska produkter48används i stor omfattning inom hälso-och sjukvården och även vid egenvård. Begreppet medicinteknisk produkt omfattar en mängd olika produkter, allt ifrån förband, kanyler och sprutor till pacemaker och dialysapparater.

För hanteringen avmedicintekniska produkterfinns särskilda bestämmel-ser i Socialstyrelsenföreskrifter och allmänna råd( HSLF-FS 2021:52) om användningen av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården. Före-krifternagäller för all hälso-och sjukvård49och innehåller bestämmelser som syftar till en säker användning av medicintekniska produkter.

I föreskriften finns bl.a. bestämmelser om vilka rutiner som ska finnas i verksamheten för en säker förskrivning av medicintekniska produkter. Föreskriften innehåller också bestämmelser om kompetenskrav för förskrivningoch utlämnande av medicintekniska produkter

Varje vårdgivare ska ha rutiner för förskrivning, utlämnande och tillför-ande av medicintekniska produkter. Genom rutinerna ska vårdgivaren bl.a. säkerställa att patienten får en produkt som motsvarar hans eller hennes behov, att produkten anpassas till patienten och att behov av anpassningar i patientens hemmiljö identifieras och, vid behov, vidtas säkerhetsåtgärder. Rutinerna ska även säkerställa att användaren instrueras och tränas i att använda produkten och att användarenf år information om hur produkten ska användas och vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet med tillverkarens säkerhets-föreskrifter.

Förskrivningen eller utlämnade av en medicinteknisk produkt till patienten ska följas upp och utvärderas fram till dess att behovet upphört.

Mer användbar info finns nedtill

https://assistanskoll.se/20221230-Ny-lagstiftning-fran-1-januari-2023.html

Praktisk info

https://www.partille.se/foretag--naringsliv/upphandling--inkop/for-utforare-inom-hemtjanst/riktlinjer-for-vard--omsorg/egenvard/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt