Ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

Socialstyrelsen rekommenderar en månads beredskap i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek.

Rekommendationen gäller från och med den 1 mars 2023 och omfattar patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid.

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/beredskap/egenberedskap-lakemedel/?utm_campaign=nyhetsbrev230314&utm_medium=email&utm_source=apsis

Ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

Socialstyrelsen rekommenderar en månads beredskap i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek.

Rekommendationen gäller från och med den 1 mars 2023 och omfattar patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid.

Egenberedskap är en del i samhällets arbete med att trygga patienters tillgång till läkemedel och förbrukningsartiklar. Rekommendationen är framtagen utifrån gällande regelverk om läkemedelsförmåner och innebär därför ingen förändring i regelverket. Det har även tidigare varit möjligt att skapa sig den egenberedskap som Socialstyrelsen nu rekommenderar.

Vad innebär det för förskrivare och apotek?

Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga och vilken mängd som ska skrivas på receptet påverkas inte. Däremot kan recept behöva förnyas något tidigare.

I vissa fall kan det vara svårt att skapa en hel månads egenberedskap. Produkten kan vara restanmäld eller svår att lagra hemma, till exempel om den är skrymmande, en kylvara eller brandfarlig. I det fallet är det bättre att sträva efter en så god beredskap som möjligt än ingen alls.

Patienter som omfattas av rekommendationen

Rekommendationen gäller patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd, receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar. Det innebär att rekommendationen gäller för den som under en längre tid behandlas med samma receptbelagda läkemedel i samma dos.

Undantag från rekommendationen

 • Receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar.
 • Läkemedel som skrivs ut för en kortare tids behandling.
 • Läkemedel eller dosering som är under utprovning och kan komma att ändras.
 • Läkemedel med expeditionsintervall, det vill säga recept som av medicinska skäl är skrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän en viss tid har passerat.
 • Dosdispenserade läkemedel. Patienter med dosdispenserade läkemedel kan även behöva förskrivna förbrukningsartiklar. Om de används för stadigvarande bruk gäller rekommendationen.
 • Livsmedel som förskrivs på recept.

Frågor och svar

Frågor och svar om rekommendation för egenberedskap av receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar.

Vilka patienter berörs av rekommendationen?
Vilka patienter berörs inte av rekommendationen?
Hur bygger man upp en månads egenberedskap?
Räcker det med en månads egenberedskap?
Vad gäller för förbrukningsartiklar som är skrymmande eller svåra att förvara hemma?
Behöver recepten förskrivas så att det går att hämta ut större mängd?
Påverkas patientens högkostnadsskydd av rekommendationen?
Kan läkemedel alltid hämtas ut en månad i förväg?
Innebär det en extra kostnad att skapa den rekommenderade egenberedskapen?
Vad händer om det är brist på ett läkemedel eller en förbrukningsartikel?
Vad händer om man inte följer rekommendationen?
Finns det patientsäkerhetsrisker med egenberedskap?
Varför rekommenderas en månads egenberedskap?
Varför rekommenderas en månads egenberedskap när det är brist på flera läkemedel och förbrukningsartiklar?
Är det brist på läkemedel och förbrukningsartiklar i Sverige?
Hur kan egenberedskapen minska läkemedelsbristen och stärka försörjningsberedskapen?
 

Egenberedskap för läkemedel och medicinteknisk produkterS. ocialstyrelsens bedömning, rekommendationer och planerade informationsinsats 22 sidor pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2023-1-8347.pdf

Rekommendationerna träder formellt i kraft den 1 mars 2023.

Socialstyrelsen rekommenderar, att:

 • Patienter med stadigvarande behandling för sjukdom eller annat hälsotillstånd upprättar egen lagring för en månads förbrukning av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver läkemedel och förbruknings-artiklar beaktar rekommendationen om egenberedskap vid förskrivning och inför receptförnyelse.

 • Hälso- och sjukvårdspersonal som expedierar läkemedel och förbruknings- artiklar kan informera patienter om rekommendationen om egenberedskap i samband med expediering.

 • Hälso- och sjukvården verkar för att sprida den information om egenberedskap som Socialstyrelsen tillhandahåller.

 • Öppenvårdsapotek verkar för att sprida den information om egenberedskap som Socialstyrelsen tillhandahåller.

 • Hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgspersonal inom kommunal verksamhet vid behov bistår patienter och brukare med att upprätta och omsätta lager för egenberedskap.

 • Socialstyrelsens rekommendation om egenberedskap beaktas i utformning av information från de myndigheter som ingår i beredskapssektorn för Hälsa, vård och omsorg, samt från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.


Press release Socialstyrelsen

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt