Konsensusdokument kring nya diabetes-hjärtriktlinjer för T2DM från Svenska Kardiologföreningen och Svensk förening för Diabetologi avseende användning av  SGLT-2 hämmare och GLP-1RA hos patienter med förhöjd risk för kardiovaskulär händelse

Baserat på de senaste behandlingsriktlinjerna från Europeiska kardiologföreningen (ESC) (1) och Amerikanska och Europeiska Diabetes föreningarna (ADA resp EASD) (2) kring behandling av personer med typ 2 diabetes och ökad kardiovaskulär risk förordar Svensk Föreningen för Diabetologi och Svenska Kardiologföreningen gemensamt:  

  • att till patienter med typ 2 diabetes och etablerad aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom eller hjärtsvikt bör diabetesläkemedel med påvisad kardiovaskulär skyddseffekt användas i större omfattning än vad som görs idag 
  • att till personer med typ 2 diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom bör behandling med SGLT-2 hämmare eller GLP-1RA ordineras oavsett HbA1c nivå 
  • att till patienter med typ 2 diabetes och hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion bör behandling med SGLT-2 hämmare primärt övervägas, oavsett HbA1c nivå.
  • att personer som diagnosticeras med typ 2 diabetes i samband med vård för ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt bör behandling med GLP-1RA eller SGLT-2 inledas tidigt. Den bör ges i kombination med metformin och denna behandling kan inledas stegvis. 
  • att patienter medtyp 2 diabetes i stabil fas av etablerad kardiovaskulär sjukdom bör erbjudas SGLT-2 hämmare eller GLP-1RA med dokumenterad kardiovaskulärt skyddande effekt som tillägg till metformin

Uppföljning och utvärdering av glukoskontroll, följsamhet och biverkningar sker, utifrån lokal överenskommelse, på kardiolog-, endokrin-, diabetes- eller primärvårdsmottagning. Efter uppföljningen remitteras patienten i normalfallet till primärvård. 

Utvärdering av ovanstående rekommendationer planeras om 12 månader för att följa att ett rådande underutnyttjande av de hjärtskyddande diabetesläkemedlen minskar.

 

2020-04-23

Stefan James                                               

Ordförande Svenska Kardiologföreningen                           

 

Magnus Löndahl

Ordförande Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

 

Dokumentet framtaget av Stefan James, Francesco Cosentino, Anna Norhammar, Linda Mellbin,                         och för SFD David Nathansson, Jarl Hellman, Erik Schwarcz och Magnus Löndahl.

Referenser

  1. Cosentino F, Grant PJ, Aboyans V, Bailey CJ, Ceriello A, Delgado V, Federici M, Filippatos G, Grobbee DE, Hansen TB, Huikuri HV, Johansson I, Jüni P, Lettino M, Marx N, Mellbin LG, Östgren CJ, Rocca B, Roffi M, Sattar N, Seferović PM, Sousa-Uva M, Valensi P, Wheeler DC; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J. 2020 Jan 7;41(2):255-323 https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/2/255/5556890
  2. Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, Rossing P, Mingrone G, Mathieu C, et al. 2019 update to: Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia. 2019 Dec 19. doi: 10.1007/s00125-019-05039-w. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30291106
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt