Socialstyrelsens rekommendation om gränsvärden för graviditetsdiabetes publicerades år 2015.

Som ett led i arbetet med nationella riktlinjer för graviditet, förlossning och tiden efter, har myndigheten inlett en översyn av dessa gränsvärden. Målsättningen är att ge nya rekommendationer om graviditetsdiabetes.

Myndigheten behöver nu av resursskäl göra ett uppehåll i arbetet, men planerar att återuppta arbetet runt kommande årsskifte 2024/2025.

SOCIALSTYRELSEN
Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Nationella riktlinjer
Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg

Ovan info har mailats till red DiabetologNytt 
för att aktuell information läggs ut på www.dagensdiabetes.se

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt