Stor studie för individanpassade kostråd genomförs genom egenprovtagning med Capitainer

Chalmers tekniska högskola genomför just nu SCAPIS2-HOME, en banbrytande studie inom precisionsnutrition. Målet är att förstå hur människor reagerar på måltider för att bygga kunskap hur individanpassade kostråd kan utformas för att förebygga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

- I studien används Capitainers provtagningskort Capitainer®B50, efter att ha vunnit en offentlig upphandling, för att möjliggöra egenprovtagning.

SCAPIS är en världsunik studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, med fokus på hjärta, kärl och lunga. Studien har pågått i över 10 år och involverar över 30 000 slumpvis utvalda individer. Den nya delstudien SCAPIS2-HOME omfattar 4 400 deltagare i Göteborg och Umeå, och undersöker hur människor reagerar olika på samma måltider för att identifiera nya biomarkörer i blodet kopplade till hälsa på lång sikt.

Egenprovtagning gör det möjligt för deltagarna att utföra alla moment i hemmet, vilket förenklar både för de enskilda individerna och för studiens genomförande. Capitainers teknologi gör det möjligt att ta blodprov med samma exakthet som om provet tas inom sjukvården, vilket gör det möjligt för forskarna att analysera ett hundratal olika blodmarkörer.

"Det här är banbrytande eftersom vi för första gången kommer att få chansen att koppla hur individer reagerar på måltider direkt − med fokus också på ett långsiktigt hälsoutfall.

- Fördelen med denna framåtblickade studie är att man också utför mycket omfattande och sofistikerade undersökningar kring hjärt- och kärlhälsa och lungfunktion till vilka våra måltidsutfall kan kopplas", säger Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap.

"Den här forskningen visar på potentialen med egenprovtagning och Capitainers lösning för blodprovstagning. Det ger möjlighet att genomföra stora vetenskapliga studier effektivare och med deltagarna i fokus. Vi är mycket glada över samarbetet med Chalmers och att våra produkter kan bidra till ny kunskap och förhoppningsvis förebyggande insatser kring stora folksjukdomar", säger Christopher Aulin, vd på Capitainer. 

Mer om studien
SCAPIS2-HOME är en del av en omfattande forskningssatsning på precisionsnutrition, som startade i januari 2024. Studien leds av professor Rikard Landberg vid Chalmers tekniska högskola och inkluderar internationella samarbeten med forskare från Harvard och MIT. Målet är att identifiera biomarkörer som kan indikera hur olika individer svarar på specifik kost, vilket kan leda till mer effektiva och anpassade kostråd. Studien bygger på tidigare framgångar inom SCAPIS-projektet, där forskare undersöker hur livsstilsförändringar kan förebygga sjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer. 

Mer information om studien går att läsa hos Chalmers.

https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/life-stor-studie-banar-vag-for-individanpassade-kostrad/

Om Capitainer
Capitainer AB, ett svenskt MedTech-bolag grundat 2016, utvecklar och säljer patientcentrerade lösningar för egenprovtagning av blod, plasma och urin. Capitainer utvecklar unika tekniker för att samla upp och torka exakta volymer vätska på lättanvända provtagningskort. Dessa kort kan skickas med vanlig post till laboratorier, utan krav på kyltransport eller specialförpackning. Precisionen och exaktheten i Capitainers produkter är marknadens bästa och likvärdiga med etablerade pipetteringsmetoder. Produkterna är tillämpbara inom flera marknadssegment, inklusive men inte begränsat till, kliniska biomarkörer, terapeutisk läkemedelsmonitorering, genomik, testning av drogmissbruk och doping samt forskning och utveckling och kliniska studier.

Press release från Capitainer

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt