Slutavstämning av återbäring från sidoöverenskommelser 2023

Den totala återbäringen för 2023 uppgick till 3 307 miljoner, vilket är 2,5 miljoner mer än den i december prognostiserade återbäringen för 2023.

Under 2023 redovisade TLV tre helårsprognoser för återbäringen 2023, i juni, november och i december. I den här rapporten redovisas utfallet av den totala återbäringen från sidoöverenskommelser för 2023, samt hur utfallet skiljer sig mot prognostiserad regional återbäring som publicerades i december 2023.

Rapporten redovisar också de faktorer som påverkade återbäringen under 2023 i en jämförelse mot 2022, hur stor del av återbäringen som tillfaller staten och respektive region, samt total försäljning av läkemedel med sidoöverenskommelser uppdelat per kön och produkt.

Läs mer på nedan www, pdf, 17 sidor, free

https://www.tlv.se/download/18.365bc25518e5a62d37cf70/1710925412421/slutavstamning_sidooverenskommelser_2023.pdf

"Enligt överenskommelsen om statsbidrag för läkemedelsförmånerna 2023 delar staten och regionerna på den återbäring som sidoöverenskommelserna genererat under året;

• 70 procent av återbäringen ska tillfalla regionerna och 30 procent ska tillfalla staten [1].

• Den prognos som TLV publicerade i december 2023 ligger till grund för en preliminär reglering av statens andel av återbäringen i samband med utbetalningen av statsbidraget till regionerna i februari 2024. En slutavstämning för utfallet helåret 2023 görs i mars 2024. Återbäringen kommer då att justeras till följd av eventuella avvikelser mellan prognos och utfall.

 

Press release TLV 240320

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt