Läkares Livslånga Lärande

Fortbildning för läkare är ett viktigt ämne som analyserats av Sjukhusläkaren nr 5 2023 och Dagens Medicin 8/11. Djupintervjuer har gjorts  av ett 10-tal läkare, ansvariga vid universitet och specialistföreningar.

Sammanfattningvis påtalades;

 1. Dra in på fortbildning blir kostsamt för verksamheten
 2. Fortbildning görs för patienternas skull
 3. Alla läkare behöver fortbildning för att hålla sig ajour.
 4. Vi är skyldiga våra patienter att vara uppdaterade
 5. Universitetssjukhus förväntas driva utvecklingen framåt
 6. De är själva navet i hälso- och sjukvård, vilket medför stort ansvar
 7. Fortbildning är förutsättning för att utveckla vården
 8. Kontinuerlig fortbildning gör att vi behandlar patienterna på bästa sätt
 9. Det förväntas att vi som läkare ska ha den senaste kunskapen
 10. Ansvaret för kompetensutveckling ligger på den enskilda individen
 11. Ansvaret att skapa förutsättningar för fortbildning ligger hos arbetsgivaren.
 12. Det är yrkeskåren själv som måste ligga på arbetsgivaren och driva utvecklingen framåt
 • If You Think Education Is Expensive, Ignorance Is More So
 • Ignorance Is An Enemy, Even To Its Owner

Svenska Läkaresällskapet och Läkarförbundet har regelbundet under flera år påtalat att tid behövs för fortbildning. 

Ett lagkrav är nu på väg för att införa kontinuerlig fortbildning via regeringens utredare Harriet Wallberg-Henriksson. Sverige är enda landet inom EU som hittills saknar sådan.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt