Rapport från argbetsgrupp glukossänkande läkemedel typ-2. 

"En synpunktsinhämtning innan öppen remiss har skett under sommaren. Olika kommentarer har inkommit som hanterats och vissa ändringar är genomförda. NPO har godkänt kunskapsstödet för öppen remissperiod.”

__________________________________

Öppen remiss planerad 15/9 – 14/11

__________________________________

”Varje region har egna rutiner för spridning av remiss. Remissunderlag finns här; 

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening."

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/remisserkunskapsstod/remisser/diabetesglukossankandelakemedelsbehandlingvidtyp2diabetes.69139.html

Diabetes – glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

"Remiss kliniskt kunskapsstöd

Status: Pågående

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med sista datum för remissvar 14 november 2023.

Läs och svara på remissen via länken nedan.

https://prod2.kunskapsstod.se/review-client/?id=812523ec-2dde-43be-94fc-8471e88e1c47

 • Kompletterande kunskapsstöd, konsekvensbeskrivning för kunskapsstöd Glukossänkande läkemedel, 5 sidor

finns också klickbart på www pdf 6 sidor

file:///Users/stigattvall/Downloads/Konsekvensbeskrivning-for-Diabetes%20%E2%80%93%20glukossankande%20lakemedelsbehandling%20vid%20typ%202-diabetes-remiss-1.pdf

Sammanfattning från ovan dokument

"Rekommendation att i första hand använda SGLT2-hämmare och i andra hand GLP1-agonister i tillägg till metforminbehandling till en stor andel av populationen med typ2-diabetes kommer att leda till en fortsatt kostnadsökning för diabetesläkemedel.

Kostnadsökningen kan i någon mån begränsas om SGLT2-hämmare används i högre grad jämfört med GLP1-agonister. Förhoppningsvis kommer rekommendationen att leda till att personer med hög risk för kardiovaskulär sjukdom behandlas likvärdigt, oavsett kön, socioekonomi och födelseland. Ökad frekvens av återbesök förde personer där glukossänkande behandlingen nyligen ändrats eller inte når de glykemiska målenkommer behövas.

Det är önskvärt om uppföljning av behandling till personer där kardiorenal riskreduktion är indicerat kan göras via NDR”

 

Kommentar www red DiabetologNytt

 • Det är en gedigen och omfattande genomgång

med flera bra bilagor, fina faktablad och användbart info material. Det finns inlagt många användbara www länkar. 

Nyheter kring läkemedel på väg in diskuteras också, exempelvis tirzepatid, och att denna grupp ”kommer sannolikt att utmana den metabola kirurgin”

Olika verkningsmekanismer för läkemedel diskuteras i detalj. Miljöaspekter av läkemedel tas upp liksom avsnitt om patientmedverkan och kommunikation.

Drygt ett års arbete i gruppen ger värdefull kunskap tillbaka till läsaren.

 • Svagheter finns
 1. Paginering saknas. Texten är en digital matta av flytande text, där orden digitalt avdelas hur som helst dvs ingen egentlig pdf text. Inlagd obearbetad text finns i dokumentet, ex vis ”lägg in referens från NN” 

Referenslista i slutet saknas. Referenser ligger i högerkanten invid respektive textavsnitt, i sig en lite ovanlig struktur. De verkar vara 48 till antalet.

 1. Författargruppen är anonym, kallas "författargrupp glukossänkande läkemedel vid T2DM"  

Ansvarig projektledare, ordförande liksom medarbetare i projektet finns på en www länk som hittas på SKRs hemsida efter en stunds letande

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npoendokrinasjukdomar/glukossankandelakemedeldiabetestyp2.62061.html

 1. Hälsoekonomiskt tas upp enbart själva inköpskostnaden för olika typ 2 läkemedel - utan att ta med att flera av dessa har positiva egeneffekter. De ger kostnadsbesparing, mindre kostnader för samhället, mindre hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, njurkomplikation, mindre kardiovaskulär död, förbättrad livskvalitet, mindre sjukskrivning/förtidspension och mindre typ 2 diabetes komplikationer pga ett förbättrat HbA1c.
 • Arbetsgruppen säger sig i början ha tagit hänsyn till EASD/ADA 2022 och NICE 2022, ”i beaktande” – men senare och i sammanfattning verkar dessa ursprungsdokuments innehåll ha tappats bort, kanske styrt av kortsiktig besparing.
 • SU och repaglinid finns fortfarande kvar i sammanställningen, även om risken för hypoglykemi tas upp, så saknas text om allvarlig fatal sådan - men ”den kan bli utdragen och kräva slutenvård”.
 • Kardiologer och internationella dokument anser, att SGLT2i ska insättas vid hög kardiovaskulär risk vid typ 2 diabetes oberoende av HbA1c. I dokumentet finns viss tvekan kring detta, ”evidensläget är oklart”. Diskussion utifrån ESC 2023 saknas – se nedtill
 • ESC 2023 Guidelines for the Management of Cardiovascular Disease in Patients with Diabetes

28/8, några veckor innan remissen skickades ut, kom 2023 European Society of Cardiology (ESC). Rekommendationer 

 • Det primära målet vid T2DM är att reducera risken för kardiovaskulära händelser och mortalitet. Det glukocentriska målet tonas ner. Glykemisk kontroll är i sig fortfarande viktigt för att förebygga mikrovaskulära komplikationer, men det tas upp att HbA1c har en modest effekt på makrovaskuilära händelser såsom aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom 
 • Rekommendation görs om årlig screening för10 års risk via en ny kalkylator, SCORE2-Diabetes, som ger individuell risk för fatal eller icke-fatal CVD (myocardial infarction, stroke) i åldern 40-69 år. Den tar också hänsyn till kardiovaskulära skillnader inom Europa. NDRs riskkalkylator estimerar 5 års riskhttps://www.ndr.nu/IFrameRisk/
 • En ESC risk score app är utvecklad för såväl android som iphone
 • Artikel ESC 2023 SCORE2-Diabetes

https://academic.oup.com/eurheartj/article/44/28/2544/7185610

 • Nedladdningsbar app ESC 2023 Score2-Diabetes

https://www.escardio.org/Education/ESC-Prevention-of-CVD-Programme/Risk-assessment/esc-cvd-risk-calculation-app

 • För T2DM patienter med mycket hög CV risk, dvs T2DM med etablerad aterosklerotisk CVD, rekommenderas behandling med GLP1 i kombination med SGLT2i för att ytterligare minska CV risk och detta oberoende av HbA1c.
 • För T2DM med kronisk njursvikt rekommenderas SGLTi och finererone

 

 • Innan remisstiden är slut finns en intervju i slutet av oktober i Läkartidningen. Här diskuteras åter enbart de direkta kostnaderna för förskrivning av läkemedel. Det saknas uträkning eller vidgad syn på hälsoekonomi, att insatt behandling ger positiva ekonomiska effekter, pay-back genom mindre frekvent hjärtsvikt, sjukhusvård, njursjukdom etc.

Uppdraget kom från NPO Endokrinologi och LOK, nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer.

– Vi räknar med att få kritik från en del läkemedels­kommittéer och regioner på grund av den kostnadsökning som förslaget kommer att innebära, säger ordförande för uppdraget i en intervju i Läkartidninghen

Om alla patienter mellan 55 och 79 år med hög kardiovaskulär risk behandlas med en SGLT2-hämmare beräknas årskostnaden för diabetesläkemedel öka med drygt 700 miljoner kronor jämfört med 2021. 

Om hälften av dem i stället skulle få en GLP1-analog beräknas kostnaden öka med 1 miljard kronor per år.

– Det kommer oavsett att bli väldigt kostnadsdrivande, säger ansvarig för uppdraget, tillika ordförande i en läkemedelskommitte, och påpekar samtidigt i intervjun att det inte är någon styrande rekommendation. Det kommer fortfarande att vara upp till respektive region om den ska följas eller inte.

 • SKR och läkemedelskommitte. 

Läkemedelskommitterna var på väg att försvinna för några år sedan, då nationell kunskapsstyrning konstituerades – men de ansågs ha ett ett egenvärde, också ett formellt lagkrav, och politiskt ville de 21 regionerna ha kvar sin egen läkemedelskommitte. De är under översinseende av LOK, läkemedelskommitternas ordf nätverk nationellt.

Läkemedelskommitter ingår i nationell kunskapsstyrning inom SKRs domäner

NAG LOK finns nu också som en arbetsgrupp. Se längre ner under LOK

Det finns ett stort antal helt nya NAG, NSG x flera. Se allra nederst

 

Publicerad 13 oktober 2023, ny version, från SKRs www

Läkemedelskommittéer

Läkemedelskommittéerna ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen.

Enligt lag ska det i varje region finnas en eller flera läkemedelskommittéer, med företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis.

Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla regioner skall utfärda ett lokalt reglemente med föreskrifter om läkemedelskommitténs verksamhet och arbetsformer.

Publicerad 27 mars 2023

Regionernas samverkansmodell för läkemedel

Alla Sveriges regioner samverkar för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet.

Regionerna arbetar i en nationell process för ordnat införande av nya läkemedel som innebär tidig förberedelse, framtagande av kunskapsunderlag, förhandling, rekommendationer och uppföljning av nya läkemedel. Genom samverkansmodellen kan också regionerna verka gemensamt som köpare och kravställare vilket kan leda till bättre läkemedelspriser och mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

I regionernas samverkansmodell för läkemedel ingår NT-rådet, Livscykelfunktionen och Marknadsfunktionen, samt ett kansli på SKR. 

Livscykel- och marknadsfunktionerna bemannas av regionerna. Samverkansmodellen är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Processen för nationellt ordnat införande bygger också på nära samarbete med myndigheter, framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt med kliniska experter, läkemedelsföretag och patienter.

Europeiskt samverkan kring dyra läkemedel

Under 2021 inledde Nordiskt Läkemedelsforum ett samarbete med Beneluxa-initiativet (Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike och Irland) för att dela erfarenheter om bedömning av nya läkemedel. Nordiskt Läkemedelsforum bemannas i stor utsträckning inom Regionernas samverkansmodell för läkemedel, där SKR deltar med stöd och samordning. Representanter från NT-rådet ingår i den arbetsgrupp kring dyra läkemedel inom Nordiskt läkemedelsforum som kommer att samarbeta med Beneluxa-initiativet.

NT-rådet

NT-rådet är en expertgrupp med sjukvårdsregional representation som ingår i samverkansmodellen för läkemedel. NT-rådet beslutar om vilka läkemedel som ska omfattas av den nationella processen för ordnat införande och har regionernas mandat att avge rekommendationer om användning av dessa läkemedel.

Nätverket LOK www.janus.info

LOK – nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer

Läkemedelskommittéerna ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Enligt lag ska det i varje region finnas en eller flera läkemedels­kommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis. Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Genom läkemedelskommittéernas nationella nätverk, LOK, samverkar alla landets läkemedelskommittéer med en bred ansats kring strategiskt viktiga frågor inom läkemedelsområdet.

LOK och Nationellt system för kunskapsstyrning

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik har bildat den nationella arbetsgruppen, NAG LOK, som ska stötta nationella programområden när de tar fram kunskapsstöd. 

NAG LOK bemannas av arbetsutskottet för LOK. Syftet med arbetsgruppen är att läkemedelsriktlinjer i kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning ska stämma överens med läkemedelskommittéernas rekommendationer. Vid behov kan arbetsgruppen utveckla regiongemensamma läkemedelsrekommendationer.

Kontaktpersoner för NPO, NSG och NAG finns på www.janus.info

Läkemedel i kunskapsstöd

En nationell arbetsgrupp (NAG LOK) ger vägledning i läkemedelsfrågor när de nationella programområdena tar fram kunskapsstöd.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen kallas NAG LOK eftersom den bemannas av arbetsutskottet för Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, förkortat LOK. Syftet med arbetsgruppen är att läkemedelsriktlinjer i kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning ska stämma överens med läkemedelskommittéernas rekommendationer.

Arbetsgruppen värderar och granskar läkemedelsinformation i de kunskapsstöd som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning och har tolkningsföreträde när det gäller läkemedelsfrågor. Den bidrar med en multiprofessionell bedömning av läkemedel utifrån en medicinsk, farmaceutisk och farmakologisk sakkunskap där medicinsk ändamålsenlighet, hälsoekonomi och miljöaspekter vägs in. Den bistår även med läkemedelsvärderingar utifrån horisontella prioriteringar.

Vid behov kan arbetsgruppen utveckla en regiongemensam läkemedelsrekommendation. Det sker utifrån särskilda kriterier, vid önskemål från Rådet för nya terapier (NT-rådet), regional läkemedelskommitté eller ett nationellt programområde.

I sitt uppdrag har arbetsgruppen stöd av sakkunniga från läkemedelskommittéorganisationen.

Aktuellt

Arbetsprocesser för arbetsgruppen kommer att etableras under året.

Om Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK) och läkemedelsrekommendationer från LOK:s arbetsutskott

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processtöd se www

Ledamöter se www

o   Nationella programområden 


LÄS LIFs synpunkt på Arbetsgruppens förslag om att tablett för SGLT2i ska delas
 

 

Det finns påverkansmöjligheter, ge dina remiss-synpunkter på dokumentet till SKR NPO LOK

https://prod2.kunskapsstod.se/review-client/?id=812523ec-2dde-43be-94fc-8471e88e1c47

Läs dokumentet i sin helhet

https://prod2.kunskapsstod.se/review-client/?id=812523ec-2dde-43be-94fc-8471e88e1c47

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt