Utsedda vid SFDs nationella diabetesmöte i Karlstad 25/5 

MOTIVERING HEDERSLEDAMOT

• Jan Bolinder

Jan Bolinder är senior professor i klinisk diabetesforskning vid Karolin- ska Institutet Alltsedan läkarexamen vid KI 1977 har Jan varit verksam vid Huddinge sjukhus/Karolinska

Universitetssjukhuset Huddinge med klinisk verksamhet och forskning inriktad mot diabetes och metabolism. Han disputerade 1983, blev docent 1985, och utnämndes till professor vid KI 2005. 1993–2003 ansvarig för klinikens diabetesverksamhet, och 2004–2019 prefekt vid Institutionen för medicin, Karolinska Huddinge.

Jans forskning var inledningsvis huvudsakligen experimentell med studier av hormonell reglering och mekanismer bakom insulinresistens i human fettväv och skelettmuskel, men övergick sedermera till mer kli- niskt inriktad forskning kring pankreas- och öcells-transplantation, diabetesepidemiologi, och behandlingsstudier av nya diabetesläkeme- del.

Under 90-talet visade Jan och medarbetare i studier med mikrodia- lysteknik att glukoshalten i subkutan fettväv är snarlik den i blod och kan användas för monitorering av sockerkontroll vid diabetes. Detta fynd har legat till grund för utvecklingen av subkutana glukossensorer, CGM, där Jan under de senaste decennierna varit huvudansvarig för ett flertal internationella multicenterstudier, och som haft stor betydelse för ändrade behandlingsriktlinjer och subventione- ring av tekniska diabeteshjälpmedel. Totalt har Jan publicerat över 200 referee-granskade arbeten.

Under många år medverkat aktivt i SFD som styrelseledamot, 1994- 2000; vice ordf 1998-2000, och som uppskattad föreläsare och moderator, och varit kraftfullt drivande inom medicinteknik i Sverige. 1996–2014 medlem i nationella styrgruppen för Diabetesincidensstudien i Sverige (DISS). Internationellt har Jan sedan starten 2007 varit medlem i styrgrup- pen för ATTD, och i olika arbetsgrupper kring medicinteknik i EASD.

Frekvent inbjuden som föreläsare vid internationella diabetesmöten, inkl ADA, EASD och ATTD. 2013 invald som Fellow vid the Royal College of Physicians of Edinburgh (FRCPE).

Jan Bolinder är väl kvali cerad som Hedersledamot i Svensk Fören- ing för Diabetologi

 

  • Peter Nilsson

Peter M Nilsson, seniorprofessor/expert i Klinisk kardiovaskulär forsk- ning vid Lunds universitet, samt överläkare vid en klinisk fForsknings- enhet, Verksamhetsområde intern- medicin, SUS, Malmö, har utsetts till hedersledamot i Svensk förening för Diabetologi.

Peter har under hela sin läkargärning varit en betydelsefull ambassadör för god diabetesvård på vetenskaplig grund nationellt och internationellt. Utifrån sin specialistkompetens inom allmänmedicin har samförstånd befrämjats mellan primärvård och sjukhusvård för en positiv utveckling inom ämnesområdet diabetes.

I styrelsen för SFD deltog Peter under 10 år mellan 1996 och 2006, för att stärka en förbättring av diabetesvården i spåren av UKPDS studien 1998, bl.a. som förespråkare för att svensk allmänmedicin bör kunna ta ett huvudansvar för behandling av typ 2 diabetes hos de esta av dessa patienter. I styrgruppen för NDR har Peter verkat som representant för allmänmedicin under ett ertal år fram till 2011.

Under åren har han bidragit med ett mycket stort antal föreläsningar och engagerade inlägg på diabetestemat under föreningens nationella di- abetesmöten samt i DiabetologNytt och Läkartidningen, senast om dia- betes och hjärnan.

Peter har inspirerat ett betydande antal kollegor inom ämnet, totalt varit handledare och bihandledare för ett 20-tal doktorander och författare till drygt 600 referee granskade artiklar i internationella tidskrifter.

Peter är genom sina insatser en värdig mottagare av diplom och titel som hedersledamot av SFD

 

MOTIVERING
ÅRETS DIABETOLOG

Annika Dotveall

Annika Dotevall är specialistläkare inom endokrinologi och diabetologi, vårdenhetsöverläkare vid mottagningen för diabetes och endokrinologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset /Östra i Göteborg. Disputerade 2004 med avhandling om kvinnor, diabetes och kranskärlssjukdom.

Annika Dotevall är huvudansvarig för den diabetologisk konsult- verksamhet på specialistmödravårdsmottagningen SU/Östra, Sveriges största obstetriska enhet med senaste året 360 gravida kvinnor med diabetes, varav ett 60-tal med typ 1 diabetes. Annika har medverkat i era PM för vård av gravida med diabetes på sjuhuset och i VGR. Genom ett uthålligt kvalitetsarbete av diabetesteamet ses en sjunkande frekvens av diabetesrelaterade komplikationer hos gravida kvinnor.

Annika har under 10 år varit med i regionala diabetesrådet VGR, undervisat om diabetes i olika fora, gärna delat med sig av kunskaper och erfarenhetertill yngre kollegor eller andra specialister. Kvalitet inom diabetes har varit en viktig ledstjärna.

Diabetes- och specialistmödravårdsmottagningen på SU/Östra fick 2017 pris för "Årets Kvalitetsarbete" av SFD.

Annika har varit en aktiv deltagare vid flertalet nationella och internationella diabetesmöten.

Annika Dotevall är en värdig mottagare av SFDs diplom till årets diabetolog 2023.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt