Förtydligad formulering av subventionsbegränsningen för GLP-1-receptoragonister

TLV har omprövat tidigare subventionsbeslut för samtliga GLP-1-receptoragonister inom läkemedelsförmånerna, i syfte att förtydliga nu gällande beslut.

https://www.tlv.se/lakemedelsforetag/omprovning-av-lakemedel/arkiv-avslutade-omprovningar-lakemedel/2023-03-24-fortydligad-formulering-av-subventionsbegransningen-for-glp-1-receptoragonister.html

Idag finns flera GLP-1-receptoragonister som är godkända för behandling av typ 2-diabetes inom läkemedelsförmånerna. Samtliga dessa har subventionsbegränsningar, men det har inte framgått av begränsningstexten att det endast är patienter med typ 2-diabetes som får läkemedlen subventionerade.

Förskrivare och farmaceuter har påtalat att det medför en otydlighet gällande subventionsbegränsningarnas omfattning. TLV har därför omprövat GLP-1-receptoragonisterna inom förmånerna, i syfte att förtydliga nu gällande besluts subventionsbegränsning.

Följande läkemedel (substans) har fått förtydligad subventionsbegränsning:

  • Byetta (exenatid)
  • Victoza (liraglutid)
  • Bydureon (exenatid)
  • Lyxumia (lixisenatid)
  • Trulicity (dulaglutid)
  • Ozempic (semaglutid)
  • Rybelsus (semaglutid)

Besluten gäller från den 24 mars 2023.

Press info från TLV

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt