Vården uppmanas fimpa förlegade diabetesfraser

Genom att vårdpersonal håller tungan rätt i mun och skippar uttryck som "diabetiker" och "lidande patient" kan omhändertagandet bli ännu bättre, anserdiabetesexperter.  

All vårdpersonal måste tänka på hur de uttrycker sig. Språket är ett viktigt verktyg för att engagera och inspirera personer med diabetes, säger Stig Attvallsom är docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han är medförfattare till ett reflektionsunderlag om språkbruk vid diabetes. '

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_1-18_Diabetessprak_compre.pdf

Flera föreningar står bakom satsningen, däribland Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård och Svensk förening för diabetologi. Förhoppningen är att förbättra vården med ett positivare och modernare språk.

Genom att använda termer och fraser som uppmuntrar och stöttar personer med diabetes blir det enklare att väcka engagemang och sporra individer till egna hälsoinsatser, påpekar Neda Rajamand Ekberg. Hon är överläkare vid Centrum för diabetes i Stockholm och vetenskaplig sekreterare i Svensk förening fördiabetologi.

- Det är särskilt viktigt att komma ifrån skuldbeläggandet som präglar diabetes typ 2. I samhället och ibland inom vården finns uppfattningen att individen själv orsakat sin sjukdom. Men vårdanställda som uttrycker sig negativt och skuldbeläggande lägger bara krokben för sig själva, säger hon.

Språkets betydelse lyfts fram i ett vägledande dokument om målsättningar för svensk diabetesvård,och som professionen står bakom. En uppdateradversion släpps i slutet av maj.

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_3_2022_uppdateradWeb.pdf

Neda Rajamand Ekberg påpekar att vården av diabetes förbättras och utvecklas hela tiden.

- Men samma sak ses inte för språkbruket. I dag används fortfarande många nedlåtande och dömande termer som borde ha försvunnit för länge sedan, säger hon.

Stig Attvall håller med. Han tar upp "diabetiker" som ett exempel.                - Det är en person med hög risk för svåra komplikationer och plötslig död - så var fallet förr. Men nu är bilden en annan tack vare effektiva behandlingar, säger han.

Men stör sig verkligen patienter på att kallas diabetiker?                                   - Ja, eftersom uttrycket definierar individen efter sitt hälsotillstånd. Och det är högst olämpligt, säger Stig Attvall."Person med diabetes" är en bättre beskrivning, anser han.

En annan term som vården bör fimpa är "lidande patient".                               - Många inom vården tar till uttrycket utan att tänka sig för. "Lidande diabetespatient" signalerar att individen är ett hjälplöst offer som inte kan leva ett normalt liv med diabetes, säger Stig Attvall. Några andra bannlysta fraser är "bra kontroll" och "dålig kontroll". De används ofta för att beskriva blod sockernivån eller långtidsblodsockret, HbA1c.

- Det är dumt att vara dömande i sitt språk. Begreppet kontroll är inte heller optimalt. Att hela tiden sträva efter att få kontroll över sin diabetes kommer bara att trigga känslor av skuld och frustration om personen inte lyckas, säger Stig Attvall. Reflektionsunderlaget används bland annat vid utbildning och fortbildning av blivande specialistläkare och diabetessjuksköterskor.

Språkbruk vid diabetesär ett reflektionsunderlag som har bearbetats och anpassats till svenska förhållanden utifrån konsensusdokument i samma ämne från flera internationella diabetesorganisationer.

Några tips på vägen är:                                                                              • Undvik att säga: diabetiker, diabetesbarn och lidande diabetespatient. Överväg i stället: person med diabetes, barn med diabetes och person som lever med diabetes.                                                                               • Undvik att säga: fet och normal vikt .Överväg i stället: ohälsosam vikt och hälsosam vikt.                                                                                  • • • Undvik att säga: bra kontroll och välkontrollerad. Begreppen syftar till att ge en bild av exempelvis långtidsblodsockret, HbA1c. Överväg i stället: Inom optimalområdet eller inom målområdet.

Fallgropar att se upp för

"Det är särskilt viktigt att komma ifrån skuldbeläggandet som präglar diabetes typ 2, säger Neda Rajamand Ekberg, överläkare vid Centrum fördiabetes i Stockholm."

Från wwww.DagensMedicin.se Maria Gustavsson journalist

 

Nyhetsinfo

www red DiabetolopgNytt