Barnfetma kopplat till ökad risk för flera typer av diabetes som vuxen 

Barnfetma kopplas till ökad risk att drabbas av diabetes i vuxen ålder och riskökningen rör såväl autoimmuna former av diabetes som olika former av typ 2-diabetes, enligt en ny studie publicerad i Diabetologia. Risken för att drabbas av den mest insulinresistenta formen av diabetes är till exempel tre gånger så hög för barn med fetma. 

Diabetes drabbar omkring sju procent av den vuxna befolkningen och är en av världens snabbast växande sjukdomar. Diabetes har traditionellt delats in i två undergrupper, typ 1- och typ 2-diabetes, men forskning tyder på att detta är en grov förenkling.

År 2018 identifierade en svensk studie fem undergrupper av vuxendebuterande diabetes. Dessa kännetecknas av autoimmunitet, allvarlig insulinbrist, allvarlig insulinresistens, övervikt respektive hög ålder.

Ett sätt att belysa relevansen hos dessa undergrupper är att undersöka om inflytandet av kända riskfaktorer för diabetes skiljer sig åt mellan de föreslagna diabetestyperna, enligt forskarna.

– Vår studie är ett av de första försöken att ta reda på detta. Barnfetma har kopplats till flera kroniska sjukdomar, men har aldrig undersökts i relation till de nyligen föreslagna undergrupperna av diabetes, säger Yuxia Wei, doktorand vid Institutet för miljömedicin och studiens försteförfattare.

Ville undersöka effekten av barnfetma

Syftet med den aktuella studien var därför att se om effekten av barnfetma skiljer sig åt. Forskarna använde sig av så kallad mendelsk randomisering, där man med hjälp av genetisk information studerar sambandet mellan en miljömässig riskfaktor och sjukdomsrisk, samtidigt som man tar hänsyn till eventuell inverkan från andra riskfaktorer. Genetiska data från drygt 400 000 deltagare i en brittisk databank som heter UK biobank låg till grund för analyserna.

Forskarna jämförde barn som uppfattar sig själva som kraftigare än andra barn, med barn som uppfattar sig själva som normalviktiga.              - Resultaten visade att övervikt/fetma under barndomen var kopplad till 62 procents ökad risk för autoimmun diabetes, en fördubbling av risken för diabetes som kännetecknas av insulinbrist, en nästan tredubbling av risken för den mest insulinresistenta formen av diabetes och en sju gånger ökad risk för den diabetesform som primärt kännetecknas av övervikt. 

– Våra analyser visar att barn som är kraftigare än andra har ökad risk för fyra av de fem föreslagna nya undergrupperna av vuxendebuterande diabetes. Fetma i barndomen verkar alltså vara en riskfaktor för i princip alla typer av diabetes hos vuxna, utom mild åldersrelaterad diabetes. Detta understryker hur viktigt det är att förebygga fetma hos barn eftersom det kan få långvariga effekter på deras framtida hälsa, säger Yuxia Wei.

Studien är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet, Universitetet i Bristol i Storbritannien och Sun Yat-Sen universitetet i Kina.

Publikation

"Childhood adiposity and novel subtypes of adult-onset diabetes: a Mendelian randomisation and genome-wide genetic correlation study",

Yuxia Wei, Tom G Richardsson, Yiqiang Zhan, Sofia Carlsson, online 27 februari 2023, doi: 10.1007/s00125-023-05883-x

 

Presss release

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt