När dessa rader skrivs i mellandagarna 2022 är det som varje år lämpligt att reflektera över det gångna året och planera inför de kommande.

I år 2023, en mer grannlaga uppgift

än brukligt. Bredden i möjliga scenarion är betydligt vidare och aktualiteten i Lunds universitets devis Ad utrumque paratus, beredd till bådadera, ligger som en mörk och reell skugga över verkligheten.

Även det gångna diabetesåret 

innehåller, som de flesta, både sött och salt. Det är lätt att minnas omställning till Covid-vård, vårdplatsbrist, otillåtna digitala lösningar, restnoterade läkemedel och framflyttade medicintekniska lanseringar.

Men bortom dessa utmaningar och problem blev 2022 det år,

• då för första gången mer än var tredje vuxen person med typ 1 diabetes i Sverige hade ett HbA1c under 52 mmol/mol,

• mer än 90 % hade tillgång till kontinuerlig glukosmätning och mer än hälften av alla unga vuxna (18 - 25 år) med typ 1 diabetes använde insulinpump.

• Användande av halvautomatiska pumpsystem tog fart och nyttan av dessa har alltmer klarlagts.  

• Läkemedelsarsenalen för att bekämpa diabetesnefropati och bevara njurfunktion växte under 2022.

• Utsikterna för individer med diabetes och hjärtsvikt är bättre än någonsin tidigare.

• Möjligheterna att farmakologiskt behandla fetma är nu en realitet och utgör kanske den enklaste och snabbaste vägen mot ett metabolt friskare samhälle.

Framtiden är således ur flera aspekter mycket ljus och möjligheterna större än någonsin tidigare.

Dock, i det korta perspektivet innebär merparten av alla dessa förbättringar ökade kostnader. Detta i tider när det ekonomiska utrymmet med all sannolikt under överskådlig framtid kommer att vara kärvt. Uppenbart ska ineffektiva eller onyttiga metoder avvecklas och nyttiga och effektiva prioriteras för införande.

Alla vi som arbetar med diabetes har en viktig uppgift i att dokumentera och belysa effekterna av våra interventioner, nya som gamla.

Att skapa underlag från vår kliniska verklighet så att nationella, regionala och lokala införande-, utrangerings- och projektbeslut kan fattas på basen av stabilare, mer aktuella och mer representativa data.

Hög och korrekt rapporteringsgrad i NDR

www.ndr.nu

är ett fundament för detta arbete, men alla projekt och uppföljningar, stora som små, bidrar. Har du gjort eller är på väg att avsluta ett projekt, så tag möjligheten att få presentera det på SFDs fortbildningsmöte i maj genom att skicka in ett abstrakt. Mer information om detta hittar du på 

https://www.sfdmoten.se

På världsdiabetesdagen den 14 november 2022 presenterade Svenska Diabetesförbundet Diabetesbarometern, en rapport som jämför behandlingsresultat och patientupplevelser.

https://www.diabetes.se/contentassets/626f2b9f35e7434f97258184c1dd1dda/svenska-diabetesforbundet_rapport_diabetesbarometern_november.pdf

Dessvärre visade även denna rapport på stora regionala skillnader i diabetesvård och patientupplevelse.

Fortbildning

och inter- och intrakollegiala samtal är en viktig väg framåt för en bättre och mer jämlik diabetesvård. Ett forum för detta är SFDs fortbildningsdagar i Karlstad den 24-26 maj, ett annat är återkommande samtal på egna vårdenheten.

Här kan förhoppningsvis SFDs dokument Mål- och Målsättningar svensk diabetesvård 2023 utgöra ett konstruktivt diskussionsunderlag.

Uppdateringsarbetet pågår och har du förbättringsförslag eller andra ideér så tas dessa tacksamt emot. Se dokumentet från 2022

https://www.dagensdiabetes.se/images/filer_att_ladda_ner/DN_3_2022_uppdateradWeb.pdf

Ett viktigt arbete inom SKRs Kunskapsstyrning med att ta fram beslutsunderlag för farmakologisk behandling av typ 2 diabetes pågår och kan förhoppningsvis presenteras under våren 2023.

Under 2022 fastställde och lanserade SKR Vårdförloppet Diabetes med hög risk för fotsår

www.nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp

Infört medför detta vårdförlopp en ökad kvalitet och jämlikhet i kampen mot diabetesrelaterade fotkomplikationer. Det är nu upp till oss alla att säkerställa regional och lokal implementering.

Men vi får inte glömma att bortom all teknik, alla nya läkemedel och standardiserade vårdförlopp är vår uppgift att möta, hjälpa och behandla människor, individer. Vårt arbete inbegriper en touch av fysiologi och vetenskap i ett hav av humanism. 

 

Önskar er alla ett GOTT NYTT 2023!

Magnus Löndahl

Ordförande SFD

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt