Beslutad utveckling av systemet för kunskapsstyrning

Regionerna har antagit utvecklingsplanen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård för 2023–2027. Fokus ligger på lokalt införande, analys och uppföljning, strukturerad vårdinformation, patientmedverkan och samspel med bland annat kommuner.
 

Beslutad utveckling av systemet för kunskapsstyrning

Utvecklingsplanen för 2023–2027 är antagen av alla regioner och innebär en övergripande inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är lokalt införande, patientmedverkan och uppföljning och analys.

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har utvecklats sedan 2017. Systemet ska bidra till omställning och utveckling av framtidens hälso- och sjukvård som utförs enligt bästa tillgängliga kunskap, är personcentrerad, kostnadseffektiv, och bygger på samverkan. Regionerna har beslutat att anta utvecklingsplanen enligt rekommendation från sjukvårdsdelegationen hos Sveriges Kommuner och Regioner.

Fokus i utvecklingsplanen är lokalt införande, patientmedverkan och uppföljning och analys. En central del är att fortsätta utvecklingen av strukturerad vårdinformation så att kunskapsstöd blir tillgängliga före, under och efter patientmötet. Samspel med bland annat kommuner är viktigt, precis som effektiv användning av befintliga resurser.

Inriktningen för fortsatt utveckling syftar till:

  • Att gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktad på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.
  • Att kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar utveckling av framtidens hälso- och sjukvård där en personcentrerad och nära vård och omsorg tillämpas.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt