1.   Hållbar hälso-och sjukvård                       - håll koll på fotavtrycket!

Aris Seferiadis, verksamhetschefen för Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset invigde  5:e upplagan av konferensen Hållbar hälso-och sjukvård den 20 oktober 2022 på Mölndals sjukhus, bild 1.

Aris talade om  Västragötalandsregionens  (VGR) visioner ”Hållbarhet – för varje människa och för vår planet” och det  ”Det Goda Livet” [1].Visionerna förutsätter att vi stärker hållbarhetens samtliga tre dimensioner – den sociala, ekologiska och ekonomiska, en odelbar helhet, som alla tre hänger ihop och är beroende av varandra.

De tre dimensionerna påverkar nuvarande och för kommande generationer.  Vi kan göra verklig skillnad i omställningen till en hållbar framtid. Det ska vi göra nu, i varje beslut och verksamhet. 

- Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. 

Under dagen modererade regionråd Kristina Jonäng (C) bild 2.

Kristina väl kom ihåg år 2015, året då Ortopedteknik fick VGR´s miljöpris för innovationerna för hållbar hälso-och sjukvård inom diabetesvården med egenvårdsappen MyFoot Diabetes, vårdappen D-Foot och hållbarhetsappen. 

2.   Hållbarhetsapp

Stefan Hellstrand, forskare, och Göran Malmberg, IT-projektledare, demonstrerade hållbarhetsappen som skapats av patientrepresentanter, kliniker och forskare inom VGR [2-4].

Appen ger mätetal om både nöjdhet med ortopedtekniska hjälpmedel samt ekonomiska och ekologiska mätetal, bild 3. Energikonsumtionen för vården kan med appen analyseras med ett 20-tal utsläppsfaktorer som påverkar flera av våra 16 nationella miljökvalitetsmål. 

Goda exempel från ortopedteknisk behandling, för att förebygga fotsår, ger positiva  hållbarhetseffekter. En organisatorisk förändring som medfört att patienten med diabetes i hög grad förses med inlägg vid ETT-besök istället som tidigare då TVÅ-besök krävts ger [5]: 

 • Fördubbling av antalet patienter som får vård 
 • Halverade kostnaderna 
 • Halvering av resor för vård
 • Halverad energiförbrukning 
 • Halverat klimatutsläpp 
 • Naturresurskostnader halveras 

3.    Att leva med diabetes

Femtusen timmar om året, ägnar en person med diabetes åt sin sjukdom (14 tim./dygnet * 365 dagar), sa Leif Sundberg, ordförande i Göteborgs Diabetesförening, bild 4.  I bästa fall ägnar vården 2 timmar/året till personen. Bättre möjligheter till egenvård behövs vilket även poängteras i det nya Personcentrerade och Sammanhållna Vårdförloppet för

Personer med Hög Risk för fotsår [6]. Förhoppningarna är stora bland personer med diabetes att det nya vårdförloppet leder till att vården blir strukturerad, sammanhållen och personcentrerad.  Att vården förbättras med patientkontrakt/(överenskommelse), en fast vårdkontakt och en årlig fotundersökning. Kortare väntetider, jämlik vård bidrar till mindre smärta, minskad risk för amputation och förtidig död.

4.   Fotavtryck i världen

Hur ser fotavtryck ut i världen ut för den mat vi äter, den energi och råvaror som vi förbrukar, för hälsa och sjukdom, industrin? Den frågan besvarade professor Erik Dahlquist, Mälardalens Universitet i sitt anförande.

Erik visade att höginkomstländer förbrukar mest energi och därmed ”smutsar” ner luften mer med koldioxid. Goda levnadsvanor är hållbart. Goda levnadsvanor är bra för individen och är bra för planeten. Vattenbrist och ändrade klimatförhållande banar väg för nya tekniker, t.ex. att producera dricksvatten från havets saltvatten eller odla soldatflugor som föda, rika på protein och fett. Minskad konsumtion är hållbart och det lönar sig att ställa frågan om varan verkligen behöver köpas eller om är resan nödvändig. Att resa med elbil minskar klimatutsläppen betydligt.

5.   Hållbar ortopedteknisk behandling och ortopedisk vård

Vid Sahlgrenska Akademin har Roland Zügner, överfysioterapeut har i två decennier tillsammans med Roy Tranberg, universitetssjuhusöverortopedingenjör skapat ett forskarteam tillsammans med professor Johan Kärrholm och Jon Karlsson och studerat vilka typer av inlägg som minskar skadliga tryck under fotsulan [5]. Resultat, efter två år, visade att alla inläggen, prefabricerade och individuellt anpassade, minskade trycket under fotsulan för personer med diabetes med risk för fotsår (n=114 personer).

För att minska trycket under hälen behöver inlägget ha höga hälkanter och sluta tätt om hälkudden. I en 10-års uppföljning analyseras för närvarande kostnader för hjälpmedelsförsörjningen, livskvalitet samt inläggens förmåga att minska skadliga punkttyck.

Jon Karlsson, professor i ortopedi och idrottstraumatologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhus redogjorde för 40 års medicinsk forskning kring fotskador och fothälsa. Framgångarna är flera bl.a. införandet av artroskopi (titthålskirurgi), ökad kunskap inom rehabilitering och bättre diagnosmetoder. Sammantaget har detta lett till snabbare och effektivare behandling [7].

6.   eHälsa

När personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för personer mediabetes med hög risk för fotsår ska implementeras behöver journalföringssystem och beslutsstöd utvecklas. Tekniska lösningar som möjliggör integrering mot t.ex. kvalitetsregister och mottagande av egenmonitorerad data behövs. Ortopedingenjör Ulla Hellstrand Tang lyfte fram de innovationsstöd som VGR gett vid utvecklingen av egenvårdssidan MyFoot Diabetes (www.myfootdiabetes.se) [8] och beslutstödet D-Foot Ortopedteknik [9].

MyFoot är ett gratis system som ger egenvårdsråd för personer med diabetes. D-Foot Ortopedteknik hjälper ortopedingenjören att föreslå ortopedtekniska insatser baserat på en strukturerad fotundersökning och riskgradering. Råden om egenvård blir individuella baserat på fotstatus.

Utvecklingen av dessa system har skett interprofessionellt med medverkan från de ortopedtekniska avdelningarna i VGR. I samarbete med Skaraborgsområdet utvecklas D-Foot Vård, ett beslutsstöd, tänkt att användas vid implementering av nya Vårdförloppet. 

Stött av Vinnova utforskas i DELFIN (Diabetes, Egenmonitorering, Lag-och datautrymme, Fotsår, Innovation, och Nyckelroller relaterade till hälsodata) hur ett system kan byggas nationellt som patientsäkert, datasäkert, inom gällande regelverk, som gör att informationen mellan personer med diabetes, närstående och vården finns när den behövs.

Hanna Svensson, forskare Rise, ingår i innovationsteamet DELFIN med bl.a. Ortopedteknik, Sahlgrenska och Göteborgs Diabetesförening med syfte att bygga en eHälsostjänst som stödjer bättre fothälsa vid diabetes.

 

Referenser

 1. Hållbarhet – för varje människa och för vår planet [https://www.vgregion.se/om-vgr/hallbarhet--for-varje-manniska-och-for-var-planet/]
 2. Hellstrand S, Sundberg L, Karlsson J, Zugner R, Tranberg R, Hellstrand Tang U: Measuring sustainability in healthcare: an analysis of two systems providing insoles to patients with diabetes.Environ Dev Sustain 2020, 23:1-15.
 3. Hellstrand S, Hellstrand Tang U: A new approach to quantifying the sustainability effects of healthcare: Applied to the diabetic foot.The Foot and Ankle Online Journal 2019, 12 
 4. Hellstrand S: On the value of land.Doctoral thesis, monograph.Mälardalen University, Mälardalen University Press Dissertations; 2015.
 5. Hellstrand Tang, Zugner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, Tranberg R: Comparison of plantar pressure in three types of insole given to patients with diabetes at risk of developing foot ulcers - A two-year, randomized trial.J Clin Transl Endocrinol 2014, 1:121-132.
 6. Sveriges Kommuner och Regioner: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Diabetes med hög risk för fotsår.2022.
 7. Karlsson J, Roos H, Karlsson M: Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna.Upplaga 1 edn: Lund : Studentlitteratur; 2018.
 8. Alnemo J, Hellstrand Tang U: MyFoot, diabetes: an eHealth tool for the diabetic foot. In Health Promoting Hospital 2015 - 23rd HPH Conference; Oslo. 2015
 9. Hellstrand Tang U, Tranberg R, Zügner R, Karlsson J, Lisovskaja V, Siegenthaler J, Hagberg K: The D-Foot, for prosthetists and orthotists, a new eHealth tool useful in useful in risk classification and foot assessment in diabetes.The Foot and Ankle Online Journal 2017, 
www saknar script för att visa bilder
 
Insänt av Ulla Hellstrand-Tang,
Överortopedingenjör, Ortopedteknik, SU Sahlgrenska
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt