Nu startar det nationella vaccinations-programmet mot pneumokocker för riskgrupper
 
 
Vissa personer löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker. Från och med den 1 december 2022 ingår därför vaccination mot pneumokocker i det nationella vaccinationsprogrammet.1
Det innebär att alla personer det år de fyller 75 år och
vissa medicinska riskgrupper ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot pneumokocksjukdom i hela Sverige.1
Läs mer om riskgrupper som omfattas av
vaccinationsprogrammet på FHMs hemsida -
 

 
I många regioner följer man Folkhälsomyndighetens rekommendationer och erbjuder alla personer över 65 år kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.2 Ta reda på vad som gäller i din region här.
 
 
 

Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper

 

Det nationella vaccinationsprogrammet för riskgrupper ska säkerställa att de som löper en ökad risk att bli smittade eller allvarligt sjuka av en infektion erbjuds ett skydd genom vaccination. Vaccinationsprogrammet inkluderar idag endast pneumokockinfektioner.

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka lunginflammation och öroninflammation, men också allvarliga infektioner såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion

Vissa grupper löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka av pneumokocker. Från och med den 1 december 2022 ingår därför vaccination mot pneumokocker i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.

Medicinska riskgrupper

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper mot pneumokocker omfattar alla personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
 • cystisk fibros
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • kokleaimplantat
 • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • organtransplantation.

Personer 75 år

Vaccination mot pneumokocker ska också erbjudas till alla det år de fyller 75 år. Föreskrifter reglerar programmet

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper mot pneumokocker regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2022:55). I dessa framgår det vilka riskgrupper som regionerna ska erbjuda vaccination, och vilka övriga villkor som gäller för vaccinationsprogrammet.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper HSLF-FS 2022:55

Rekommendationer kompletterar programmet

Folkhälsomyndigheten har också gett ut rekommendationer om pneumokockvaccination som bland annat innehåller information om vilken typ av vaccin och med hur många doser som olika riskgrupper bör vaccineras.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Vaccinationer ska registreras

Vaccinationer som ges inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet för riskgrupper ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret. Vårdgivaren ansvarar för att detta sker. Vaccinationsregistret gör det möjligt att ta fram och följa upp statistik samt utvärdera och kvalitetssäkra nationella vaccinationsprogram.

 

Info Folkhälsoimyndigheten.se

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt