PERSONER MED VÄLKONTROLLERAD TYP 2-DIABETES UTAN KOMPLIKATIONER KAN VÄLJA ATT FASTA

Läs hela artikeln utan lösenord free

https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/2022/02/22008.pdf

Wathik Alsalim,

med dr, biträdande överläkare, endokri- nologiska kliniken, Skånes universitets- sjukhus i Lund; Lunds universitet

HUVUDBUDSKAP

• Fasta under ramadan är en av de fem grundpelarna inom islam och innebär a alla friska vuxna bör fasta under ramadan.

• Denna artikel har som syfte att sammanfatta de senaste uppdaterade ADA/EASD-riktlinjerna för diabetesbe- handling under ramadan.

•  Enligt en populationsbaserad studie (EPIDIAR) fastar 43 procent av personer med typ 1-diabetes och 79 procent av personer med typ 2-diabetes minst 15 av 30 dagar under ramadan.

•  Personer med välkontrollerad typ 2-diabetes utan komplikationer kan välja a fasta.

SAMMANFATTNING

Fastan under den heliga månaden ramadan utgör en av de fem grundpelarna inom den muslimska tron. Diabetes utgör dock ett accepterat undantag från fas­ tan. ADA/EASD­rekommendationerna avseende fasta vid ramadan tar hänsyn till diabetestyp, förekomst av hjärt–kärlkomplikationer, nefropati och risk för hy­ poglykemi. Patienterna ska informeras noggrant om riskerna. Det är också viktigt att inkludera patienter­ na i beslutsfattandet.

Strukturerad utbildning och rådgivning »pre­ramadan« är nyckeln till en fram­ gångsrik handläggning och behandling av diabetes under ramadan. De viktigaste aspekterna att disku­ tera med patienterna är glykemiska mål vid egentest under ramadan, kost, fysisk aktivitet, justeringar av glukossänkande läkemedel, biverkningar och beslut om när fastan ska avbrytas.

Personer med typ 2­dia­ betes med uttalade diabeteskomplikationer, liksom personer med typ 1­diabetes och gravida kvinnor med diabetes, bör starkt avrådas från att fasta under rama­ dan.

Användning av ny teknik med kontinuerlig glu­ kosmätning under ramadan skulle kunna ge möjlig­ het att optimera resultatet; dock är kostnaden ett be­ tydande hinder. Ökad förståelse och stöd för individer med diabetes som önskar fasta under ramadan ger möjlighet till ett mer framgångsrikt resultat med läg­ re risk för komplikationer. 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt