Utdrag ur nyhetsbrev från Nationell kunskapsstyrning SKR

Nationellt programområde endokrina sjukdomar

Endokrinologi innefattar sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar och metabolism samt diabetes.

Uppdrag

Generellt uppdrag för nationella programområden

Insatsområden

Insatsområde diabetes via NAGD Nationell Arbetsgrupp Diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Insatsområdet har särskilt fokus på äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna.

Uppdrag

 • En bestående arbetsgrupp med syfte att öka kunskap och vägledning till vården för en strukturerad utredning och behandling.
 • Följa arbetet i den nationella arbetsgruppen för diabetes med hög risk för fotsår, att stödja implementeringen och spridningen av detta vårdförlopp som förväntas publiceras under mitten av året.
 • Fördjupad kartläggning och analys av patienters komplikationer på ögon.
 • Följa och analysera data i kvalitetsregistret Nationella Diabetesregistret (NDR) gällande övergång från barn/ungdom till vuxen. Inläsning av denna del i kunskapsområdet och planera för eventuell insats under 2022.
 • Kontinuerliga möten med arbetsgrupp inom Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) för samverkan gällande omvärldsbevakning och utveckling av medicintekniska diabeteshjälpmedel.
 • Följa och stödja arbetet i tillfällig nationell arbetsgrupp glukossänkande läkemedel typ 2 diabetes, där målet är att ta fram en nationell behandlingsriktlinje.
 • Genomgång av tidigare framtagna kunskapsstöd för prioritering och eventuell revidering.

Aktuellt

Separat aktivitetsplan för insatsområdet tas fram årligen och stäms av gemensamt med det nationella programområdet.

Insatsområde diabetes med hög risk för fotsår

Med en åldrande befolkning förväntas diabetes med hög risk för fotsår bli allt vanligare. En nationell arbetsgrupp tar nu fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sjukdomen. Vårdförloppet ska inkludera hela vårdkedjan, där bedömning vid multidisciplinär fotmottagning ingår.

Uppdrag

Arbetsgruppen ska ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för diabetes med hög risk för fotsår. I detta ingår:

 • En fördjupad nulägesanalys utifrån patient-, vård- och omsorgsperspektiv
 • Identifiera uppföljningsindikatorer och vid behov konkretisera dessa. I detta ingår att ge förslag till termer och begrepp som underlag för dokumentation i vårdinformationssystem.
 • Förankring inom kunskapsstyrningssystemet och andra adekvata intressenter
 • Remittering av vårdförlopp och hantering av remissvar
 • Samverkan ska ske med andra vårdförlopp som rör sår för att uppnå samordning samt undvika parallella vårdflöden, liksom att hitta kostnadseffektiva lösningar.

Vårdförloppet ska göra det tydligt vilket ansvar patienten har i behandling av sin diabetes, och vilket ansvar vårdpersonalen har.

Arbetet med vårdförloppet utgår ifrån detta:

 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård från 2018, där tydliggörs det att vården bör erbjuda behandling och diagnostik hos ett multidisciplinärt fotteam till personer med allvarliga komplikationer i fötterna, såsom svårläkta fotsår, infektioner och fotdeformiteter (prioritet 1).
 • Vårdprogram – äldre och diabetes, utarbetat av nationell arbetsgrupp diabetes 2016 och reviderat 2018, framhåller behovet och vikten av gott omhändertagande av äldre personers fötter.
 • Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes. Utarbetat av nationell arbetsgrupp för diabetes 2018.

Aktuellt

Arbetsgruppen är i slutfas för arbetet. Vårdförloppet har varit ute på öppen remiss och är nu under bearbetning. Samverkan sker med andra vårdförlopp som rör sår för att uppnå samordning samt undvika parallella vårdflöden. Publicering och spridning av vårdförloppet förväntas ske under tidig höst.

Glukossänkande läkemedel vid diabetes typ 2

Insatsområde glukossänkande läkemedel diabetes typ 2

Utvecklingen av kunskapsläget inom området diabetes samt en ökad skillnad i användning av glukossänkande läkemedel vid typ 2 diabetes har skapat ett behov av en nationell behandlingsriktlinje för läkemedelsanvändning. Behandlingsriktlinjen i sig ska ge ökade förutsättningar för likvärdighet i vården.

Uppdrag

 • Kartläggning och sammanställning av nuvarande läkemedelsanvändning
 • Att ta fram ett nationellt kunskapsstöd, i form av behandlingsriktlinje 

Aktuellt

Nomineringsprocess är i slutfas och arbetsgruppen planeras för uppstart så snart möjligt våren 2022.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt