MTP-rådet
Medicintekniska Produktrådet
Regionerna i samverkan
Yttrande till regionerna

2022-02-17
FreeStyle Libre och FreeStyle Libre 2, kontinuerlig glukosmätning vid diabetes

Rekommendation och sammanvägd bedömningIntroduktion

NT-rådet gav 2018 en rekommendation för användning av FreeStyle Libre på basen av en hälsoekonomisk värdering från TLV.

MTP-rådet övertog denna rekommendation och utökade den 24 juni 2020 till att gälla även FreeStyle Libre 2.

I dessa tidigare rekommendationer gällde HbA1c-gränsen 70 mmol/mol. Efter diskussion med profession och ansvarigt företag har det även framkommit behov av att se över och uppdatera rekommendationen med avseende på avgränsning av patientgruppen, dels utifrån att livsstilsförändringar och modern medicinering av diabetes typ 2 kan minska behovet av insulin, dels att kvarvarande patienter med insulinbehandling har en sjukdom som mer kan likna förhållandena vid typ 1 diabetes.

MTP-rådets rekommendation till regionerna är:

• att FreeStyle Libre eller FreeStyle Libre 2 kan användas av patienter med typ 2-diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och som har ett HbA1c överen nivå på 60 mmol/mol

alternativt återkommande allvarliga hypoglykemiepisoder trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Försök till livsstilsförändringar och optimering av behandling med antidiabetika av icke insulintyp bör ha genomförts. Användning under en begränsad tid för optimering av behandlingen kan också vara möjlig.

• att i övrigt avstå från att använda FreeStyle Libreoch FreeStyle Libre 2 vid diabetes typ 2.

• MTP-rådet har inte gjort någon bedömning avseende hantering av eventuella personuppgifter eller för den molnbaserade tjänsten Libre View som kan kopplas till mätaren. Detta måste respektive region ta ställning till.


Läs HELA texten kring rekommendation Libre och T2DM, 5 sidor
MTP rådet har ingen egen hemsida
De använder Janus info

https://janusinfo.se/download/18.339f721f17f1b49461f223b0/1645521644936/Freestyle-Libre-220217.pdf 

Nyhetsinfo
ww red DiabetologNytt