Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och behandling

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-vid-ohalsosamma-levnadsvanor-prevention-och-behandling.pdf
 
Pdf utan lösenord, 120 sidor, fritt att ladda ner
 
Många fina pedagogiska bilder finns i färg liksom flödesschema, checklistor, frågeformulär och hjälpmedel vid samtal samt 30-tal länkar till viktiga webb sidor.
 
172 referenser med www adresser. Ett flerårigt gediget arbete som fortsätter in i 2022. Skall enligt uppgift också revideras varje år. Hög ambition. 
 
Bilaga 1 avseende färdigt dokument kring Matvanor finns med som kortversion, från sidan 31-40, 41-50 alkohol, 51-63 fysisk aktivitet etc 
 
Nationellt vårdprgram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling är godkänd 211207. Det utgår ifrån Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2018.
 
Liksom vid andra vårdprogram från Nationell kunskapsstyrning och andra nationella kliniska behandlingsstöd så saknas ekonomisk uträkning vad implementeringen kommer att kosta och destinerade medel för implementering saknas i nuläget.  Ekonomiska merkostnader ska liksom tidigare vårdprogram lösas regionalt genom inspiration från respektive vårdprogram med dess NPO och NAG.
 
Målgrupperna för detta vårdprogram jämfört med tidigare från Socialstyrelsen 2018 är delvis annorlunda eftersom det i första hand vänder sig till vårdpersonal som möter patienter, och till chefer från och med första linjens vård.
 
Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor och nationell arbetsgrupp (NAG) levnadsvanor hade sin första genomgång idag via webbinar med genomgång av nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
 

Sammanfattning första sidan av vårdprogrammet

Vårdprogrammet utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor från 2018.

Liksom i de nationella riktlinjerna avgränsas levnadsvanorna till alkohol- och tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet.

Målgruppen är dock i första hand vårdpersonal som möter patienter, och chefer från och med första linjens vård. Vårdprogrammet vill ge vägledning och inspiration för hur hälso- och sjukvårdens arbete med ohälsosamma levnadsvanor kan ske i det dagliga arbetet. Förenklat kan det uttryckas som att de nationella riktlinjerna anger vad som bör göras, medan vårdprogrammet ger vägledning hur det kan ske.

Kompetenskraven beskrivs för de olika åtgärderna. All hälso- och sjukvårdspersonal med självständig patientkontakt bör kunna identifiera när någon av de fyra levnadsvanorna är ohälsosam. I så fall bör de kunna ge enkla standardiserade råd, samt veta vart de kan hänvisa individen för att få ytterligare stöd. Konsekvensen blir ett omfattande utbildningsbehov. Behovet av tillräcklig kompetens för åtgärden "kvalificerat rådgivande samtal" betonas. Avseende tobaksbruk bör vårdpersonalen vara diplomerad tobaksavvänjare. Avseende matvanor är kompetenskraven omfattande, och det råder idag en stor brist på anställda inom hälso- och sjukvården med tillräcklig kompetens.

Utbildningsinsatserna sedan 2011 har varit ojämnt fördelade över landet, och sammantaget otillräckliga. Omfattande utbildningsinsatser krävs så att patienterna får tillgång till betydligt fler personer med den erforderliga kompetensen.

Åtgärder avseende nutrition och fysisk aktivitet inför operation beskrivs, utöver de åtgärder avseende rökning och riskbruk av alkohol som finns med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Vårdprogrammet söker förtydliga vilka tidsperioder före och efter operation som rök- och alkoholstopp rekommenderas. Det ger också vägledning inför operation vid alkoholbruk under riskbruksgränserna, liksom när ett alkoholberoende utvecklats.

Behovet av att göra särskilda insatser för att nå grupper med särskild risk betonas. Detta är en viktig del i hälso- och sjukvårdens arbete för att minska den ojämlika hälsan.

Vårdprogrammet uppmärksammar gruppen 65 år och äldre. Vårdpersonal talar mindre om levnadsvanor med dessa patienter ju äldre de är, trots att ohälsosamma levnadsvanor spelar en stor roll för individen under hela livsförloppet.

Den svenska modellen för ”Riktade hälsosamtal” beskrivs i ett särskilt avsnitt i vårdprogrammet. Avsnittet kommer under 2022 att kompletteras med en systematisk kunskapsgenomgång där vetenskapliga studier baserade på den svenska modellen för Riktade hälsosamtal granskas och redovisas av en oberoende expertgrupp. Genomgången avses ge ytterligare vägledning i det framtida arbetet med riktade hälsosamtal.

Barn och unga är en central målgrupp för arbete med levnadsvanor. Den primärpreventiva uppgiften att försöka förhindra att ohälsosamma levnadsvanor uppkommer betonas, liksom behovet av att det finns kompetens och resurser för stöd till barn, ungdomar och vårdnadshavare när enkla åtgärder inte hjälper vid redan etablerade ohälsosamma levnadsvanor.

De fyra levnadsvanornas nära koppling till miljö- och klimatarbete poängteras. Det finns en direkt eller indirekt koppling till i stort sett alla de sjutton målen i Agenda 2030. På så sätt finns en samverkan mellan hälso- och sjukvårdens arbete mot ohälsosamma levnadsvanor, och hela samhällets arbete mot miljö- och klimathot.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt