På Världsdiabetesdagen 2021 lanserar Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms diabetesförening med stöd av Sanofi, Diabetesrapporten.

Rapporten fastslår att alltför många personer som lever med diabetes inte når sina behandlingsmål och har med en förhöjd risk att drabbas av allvarlig hjärt-kärlsjukdom.

- Vi efterlyser högre ambitioner och större beslutsamhet hos vårdens beslutsfattare för att lyfta svensk diabetesvård. Det är både oroväckande och otillfredsställande att så många fortfarande inte når sina behandlingsmål, säger Thomas Magnusson, ordförande för Diabetesorganisationen Sverige.

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Ungefär en halv miljon svenskar lever i dag med diabetes. Överdödligheten i hjärt-kärlsjukdom bland personer med diabetes jämfört med jämnåriga i hela befolkningen var 2018 hela 40 procent.

Diabetesrapporten har i sin granskning av svensk diabetesvård fokuserat på just risken för hjärt-kärlsjukdom och de riskfaktorer som är centrala för att sätta in rätt behandling vid diabetes, det vill säga blodsocker, blodtryck, kolesterol samt albuminuri som ökar risken för njurskador.

Granskningen visar tydligt att de som lever med diabetes inte når önskvärda nivåer framför allt när det gäller blodsocker, blodtryck och blodfetter. I vissa delar har det skett en förbättring de senaste åren men det är långt kvar till målet. En alltför stor grupp lever fortfarande med hög risk för att drabbas av allvarliga komplikationer som kan leda till förtidig död.

De regionala skillnaderna är dessutom stora. Goda exempel finns runt om i landet för enskilda delar av diabetesvården men ingen region når ända fram. De som är riktigt bra på ett mål är ibland bland de sämre på ett annat.

- En diabetesvård med högre ambitioner förutsätter en hälso- och sjukvård med större förmåga att möta alla som lever med diabetes utifrån deras egna förutsättningar och som ligger i den absoluta framkanten när det gäller nya metoder, ny teknik och nya behandlingar, säger Emma Henriksson, ordförande i Stortstockholms diabetesförening.

För att höja ambitionsnivån och utveckla svensk diabetesvård har Diabetesrapporten därför formulerat fyra nya mål för svensk diabetesvård. Dessa mål innebär:

  • Att det ska finnas diabeteskompetens tillgänglig på varje vårdinstans för ett aktivt och strukturerat omhändertagande
  • Att avancerad diabetessjukvård ska vara ett riktmärke och att kvalitetsparametrar såsom till exempel blodsocker (HbA1c) följs och individanpassad måluppfyllelse premieras med tydliga strukturella åtgärder om de inte uppnås
  • Att verka för att upptäcka diabetes typ-2 eller prediabetes tidigt
  • Att kunskap om forskning, nya behandlingar och andra innovativa metoder sprids och kommer till användning i hela Sverige

Om Diabetesrapporten

Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms diabetesförening står bakom diabetesrapporten.

Den är ett försök att beskriva läget i svensk diabetesvård på ett antal områden och lyfta fram förbättringsförslag.

Rapporten har tagits fram med stöd av läkemedelsföretaget Sanofi. På www.diabetesvarden.se kan ni läsa mer om rapport och ta del av den i sin helhet.

Läs rapporten pdf 24 sidor utan kostnad högst läsvärd

https://assets.website-files.com/6165353dce5549026cb1d568/618ec96bca2bc4d11ef2ef9c_Diabetesrapporten%202021.pdf

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt