Tester av de medicinska synkraven för körkort utreds

Regeringen har idag gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket analysera testmetoder för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort. 

VTI ska utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer med synfältsbortfall.

För att kunna användas som underlag behöver ett test i körsimulator eller ett praktiskt körprov kunna visa om en person kan köra på ett trafiksäkert sätt och därmed kan få undantag från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält. 

De syntester som används idag är väl beprövade men kan upplevas som trubbiga.

Personer som står inför återkallande av körkort eller vars körkort blivit indraget på grund av synfältsbortfall har inga möjligheter att på andra sätt visa att de kan köra på ett säkert sätt trots sin syndefekt.

VTI ska nu utreda om det finnas andra trafiksäkra tester som skulle kunna användas i dessa fall.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2022.

Press release Infrastrukturministeriet

---------

Nytt uppdrag till VTI att analysera testmetoder för medicinska synkrav för körkort
17.9.2021 16:00:00 |VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI ska utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer med synfältsbortfall.


Foto: Hejdlösa bilder AB/VTI
— Det är bra att regeringen tar tag i den här viktiga frågan som påverkar många människor. Det är också bra att det är tydligt att uppdraget ska utföras i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket, som är de myndigheter som kommer att påverkas av eventuella förändringar, säger Jan Andersson, professor i HMI (Människa – maskin – interaktion) på VTI.

I samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket ska VTI analysera och utveckla testmetoder vid bedömningar om undantag kan medges från medicinska krav gällande horisontellt synfält för körkort.

VTI ska utreda om det finns trafiksäkra tester som skulle kunna användas för det här ändamålet. Uppdraget ska redovisas innan den 30 september 2022.

Om man kommer fram till en god testmetod innebär det att personer som står inför återkallande av körkort på grund av synfältsbortfall, har en möjlighet att visa att de kan köra på ett trafiksäkert sätt och på så sätt kan ges undantag från de medicinska kraven.

Press release VT

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt