Läs på NDRs hemsida hela texten inkl tabeller och figurer
 
Utdrag ur texten
Bakgrund och syfte
Med anledning av den rådande Covid-19 pandemin har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat att rekommendera vissa nationella kvalitetsregister att inkludera nya variabler för uppföljning av Covid-19. Syftet med detta är att löpande kunna informera bland annat myndigheter, vårdgivare och allmänhet om inverkan av covid-19 på sjuklighet, vård och komplikationer för patienter i berörda kvalitetsregister.

Det är av stort värde att kunna följa hur Covid-19 drabbar personer med diabetes. I nuläget bedömer vi att det inte är lämpligt att införa nya variabler i NDR. Det skulle belasta vården och det skulle kräva att ett antal journalsystem lägger till nya variabler. Det skulle ta tid innan vi skulle få en tillräckligt hög täckningsgrad för att kunna presentera några resultat. Dessutom är en stor del av diabetesvårdens mottagningsbesök i nuläget ersatta med telefon- eller videobesök.
 
NDR har därför valt att istället belysa och följa frågan på följande sätt:
Med hjälp av Socialstyrelsen har NDR samkörts med SmiNet (dit anmälan görs av smittsamma sjukdomar enligt smittskydds- lagen) och dödsorsaksregistret för att få information om hur många av de som är registrerade i NDR (barn och vuxna) som testats positivt för covid-19 och hur många som avlidit.

Metodbeskrivning
Analyserna har utförts av Socialstyrelsen och är uppdelade på typ 1-diabetes och typ 2-diabetes och i åldersintervall 0–54 år, 55–64 år, 65–79 år, 80–89 år och 90+ år. För att säkerställa att det inte går att identifiera enskilda personer så har Socialstyrelsen inte delat upp gruppen 0–54 år mer i detalj.

Urval ur Diabetesregistret (NDR): Individer registrerade i NDR och vid liv per 2020-01- 01. Urval ur SmiNet: Individer testade positivt för Covid-19 fram till och med 2020-06-02. Urval ur dödsorsaksregistret: Individer registrerade som avlidna fram till och med 2020-06-04, då statistiken togs fram. Registreringar med underliggande döds-orsak U07.1 eller U07.2 har inkluderats. Diagnoser (ICD-10-SE) U07.1 Covid-19, virus påvisat och U07.2 Covid-19, virus ej påvisat.

Resultat
Till och med 4 juni 2020 hade 292 personer med typ 1-diabetes och 4794 personer med typ 2-diabetes testats positivt för Covid-19.
 
Totalt hade 40 personer med typ 1-diabetes och 1102 med typ-2 diabetes avlidit i Covid-19.
 
Figurerna visar antalen uppdelat på åldersgrupper för personer med typ 2-diabetes. För typ 1-diabetes är antalen för få för att dela upp men vi ser att av de 40 personer med typ 1-diabetes som avlidit i covid-19 var 35 personer i åldrarna 65–89 år.
 
Sammanfattning
Denna första analys visar situationen på gruppnivå och vi inte hur kontroll och behandling påverkar risken att avlida i Covid-19.
 
NDR kommer att be Socialstyrelsen om motsvarande analys med regelbundna intervall för att kunna följa utvecklingen och nästa analys blir efter sommaren.
 
NDR planerar vetenskapliga analyser av riskfaktorer för Covid-19 för personer med diabetes, det kräver samkörningar med ett antal register, och kommer att göras senare under året.
 
Läs på NDRs hemsida hela texten inkl tabeller och figurer
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt