Läs Årsrapporten i sin helhet på www som pdf utan lösenord 29 sidor

Swediabkids – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomsdiabetes

Årsrapport 2019

https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_Swediabkids_2019.pdf

Ur Årsrapporten
Inledning
Vården av barn- och unga med diabetes i Sverige håller världsklass och även 2019 kan vi konstatera att HbA1c fortsätter att sjunka utan att en samtidig ökning av allvarliga hypoglykemier redovisas i Swediabkids. Det är ett stort arbete som dagligen utförs för att uppnå så goda resultat inte minst av barnen och ungdomarna med diabetes och personer i deras närhet. Landets barndiabetesmottagningar gör ett fantastiskt jobb i att utbilda i hur man på bästa sätt hanterar diabetessjukdomen. I årsrapporten för 2019 ser vi att andelen unga som har någon typ av kontinuerlig glukosmätare är mycket hög och att flertalet barn och unga med typ 1-diabetes har insulinpump.

Det är en utmaning för barndiabetesvården att ständigt förbättras och förhoppningen är att Swediabkids, genom lättillgäng- liga redovisningar av vårdens resultat, ska kunna användas som ett stöd i förbättringsarbetet.

Det är tredje året som Swediabkids årsrapport publiceras endast nätbaserat. I anslutning till vissa figurer finns ett förtydli- gande eller en kommentar från Swediabkids styrgrupp. Swediabkids årsrapport 2019 ska fungera som ett komplement till redovisningen som kontinuerligt uppdateras på hemsidan (www.ndr.nu) och framför allt resultat som inte kan tas fram i Knappen1 redovisas.

Sedan maj 2018 ligger registret på samma plattform som Nationella Diabetesregistret (NDR). I och med att Swediabkids nu ligger på en modern plattform är registret förberett för direktöverföring av data från journal. De första barndiabetesmot- tagningarna har nu infört direktöverföring och liksom på många vuxenkliniker fungerar det väl.

De första åren efter diagnos är viktiga. I 2019 års rapport finns nya figurer där sambandet mellan metabol kontroll de första två åren och senare metabol kontroll redovisas. På de flesta barndiabetesmottagningarna finns ett samband mellan en god tidig metabol kontroll och ett lågt total medel-HbA1c på mottagningen.

Det finns fortfarande regionala skillnader vad gäller behandlingsalternativ och resultat. Det är viktigt att vi både fortsätter ta ansvar, analysera resultat, identifiera förbättringsbehov och vidta nödvändiga åtgärder. På det sättet fortsätter diabetesvår- den förbättras till en alltmer högkvalitativ och jämlik vård för alla personer med diabetes i Sverige!
Om ni har frågor eller förslag till förbättringar så är ni mycket välkomna att kontakta mig eller registrets utvecklingsledare Ebba Linder.

Karin Åkesson,
Registerhållare
Swediabkids

Innehåll

Inledning 

Resultat 2019 

HbA1c
Insulinpumpochkontinuerligglukosmätning(rtCGM/isCGM)
Komplikationsscreening
Kontroll av blodtryck och albuminuri
Undersökningavögonbotten 
Rökning 
Hypoglykemiochketoacidos
Könsskillnader Nyinsjuknade
Metabolacidos
Publikationer 

 

Läs Årsrapport 2019 i sin helhet på www som pdf utan lösenord 29 sidor

 

page4image18656