Peter Nilsson och Åke Sjöholm

 

Läsa hela artikeln i sin helhet som pdf utan lösenord

https://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2020/01/Nya-riktlinjer-skarper-behandling-av-diabetes/

 

Utdrag ur artikeln

Kardiovaskulära sjukdomar och

diabetes drabbar stora befolkningsgrupper

med stigande ålder.

Detta medför behov av .terkommande

uppdateringar av

behandlingsrekommendationer

baserade på ny evidens. Nyligen

har två sådana dokument

kommit från European Society

of Cardiology (ESC) i samarbete

med andra organisationer, vilka

tar upp behandling av dyslipidemi

samt kardiovaskulära

riskfaktorer vid diabetes och

dess förstadier [1, 2]. En stärkt

roll för nya läkemedel inom diabetesomr.det

har blivit uppenbar, men även förändrade

målvärden. Läkemedelsverket har

gett ut rekommendationer om behandling

med läkemedel för prevention av aterosklerotisk

hjärt–kärlsjukdom (2014) [3]

samt behandling vid typ 2-diabetes (2017)

[4], vilka behöver revideras.

I de tv. dokumenten fr.n ESC har man

graderat den kardiovaskulära risken.

»Mycket hög risk« definieras som förekomst

av kardiovaskulär sjukdom eller

målorganskada eller > 20 års duration av

typ 1-diabetes. »Hög risk« definieras som

> 10 års duration av diabetes och ytterligare

minst en riskfaktor, men utan målorganskada.

Det fastslås att LDL-kolesterol förorsakar

och förstärker aterosklerotisk hjärt–

kärlsjukdom, stött av inte minst

genetiska studier

 

HUVUDBUDSKAP

• Nya europeiska riktlinjer om lipidregleringen

anger skärpta behandlingsmål, till

exempel LDL-kolesterol < 1,4 mmol/l för

patienter med mycket hög risk.

 

• Statiner rekommenderas i första hand.

Vid eventuella biverkningar kan byte

ske inom läkemedelsgruppen. Nya dyra

PCSK9-hämmare kan användas på särskild

indikation.

 

• Vid diabetes rekommenderas en ökad

användning av SGLT-2-hämmare och

GLP-1-receptoragonister på basen av

växande evidens.

 

•  En stärkt ställning för patienten och upprättande

av en behandlingsplan betonas.

 

Diskussion

Det finns en del kontroversiella aspekter.

Det diabetesinriktade dokumentet är avsett

för hela Europa där ESC är aktivt, det

vill säga för m.nga olika länder med varierande

sjukv.rd och ekonomiska resurser

[2]. Sulfonylurea-preparat är helt nedtonade

eller borttagna, trots att det i EASD/

ADA-dokumentet fr.n 2018 om behandling

vid typ 2-diabetes [16] fanns skrivningar

om att sulfonylurea kan komma ifr.ga om

ekonomiska skäl motiverar billigare behandling.

I CAROLINA-studien fanns ingen

kardiovaskulär effektskillnad mellan

glimepirid (sulfonylurea) och linagliptin

(DPP-4 [dipeptidylpeptidas]-hämmare)

[19]. Glitazoner används sällan numera,

men var i princip likvärdiga med övriga

diabetesläkemedel i RECORD-studien [20].

Metformin kvarst.r ännu som svenskt

förstahandsmedel, även om detta nu ifrågasatts

[2], trots svagt evidensunderlag för

kardiovaskulär prevention [21].

Det finns nu stärkt evidens för

SGLT-2-hämmare och GLP-1-receptoragonister,

men frågan är om det finns

större likheter än skillnader mellan medel

i samma klass. Detta återstår dock att bevisa

på basen av jämförande studier.

 

Sammanfattning

Vi har nu fått två nya europeiska riktlinjedokument

av stor betydelse för både prevention

och behandling av stora patientgrupper.

Detta bör ha betydelse för en

kommande och efterlängtad revidering av

svenska rekommendationer. På lipidsidan

är det paradoxalt att ju mer evidens vi får

om behandlingsnytta samt kunskap om

mekanismer, desto mer förenklade bör åtgärderna

vara, inte minst på befolkningsnivå.

Där skulle ett införande av polypiller på försök vara

en väg att gå, följt av utvärdering

för patienter med diabetes eller

sekundärpreventivt, till exempel inom en

region.

Varken diabetes eller kardiovaskulära

sjukdomsyttringar på folkhälsoniv. kan

dock lösas med enbart individåtgärder.

Här krävs samhälls.tgärder inklusive befrämjande

av hälsosam livsstil, liksom reformer

inom hälso- och sjukvården för att

uppnå full effekt. Då måste även sociala

och etniska skillnader i sjukdomsepidemiologin

tas i beaktande. Slutligen mäste

patienten bli mer delaktig i sin behandling

och först. värdet av denna för att leda

till en samsyn och förbättrad följsamhet

till ordinerad behandling

 

Nyhetsinfo

www redd DiabetologNytt