Socialstyrelsen får i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården.

– För att kunna bidra till en jämlik hälso- och sjukvård är det centralt att uppföljningen av primärvården utvecklas. Detta är ett led i regeringens långsiktiga arbete för en stärkt och mer tillgänglig primärvård i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.Uppdraget består av tre delar.

Det första uppdraget avser möjligheter för nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.

Det andra handlar om förutsättningarna för att på aggregerad nivå inhämta resultat för ett antal utvalda indikatorer i syfte att följa omställningen till en mer nära vård.

Det tredje uppdraget handlar om att följa upp, analysera och rapportera hur omställningsarbetet i landstingen och kommunerna utvecklas.I uppdraget ingår även att följa upp och analysera de insatser som landstingen vidtar inom ramen för överenskommelsen God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, som regeringen beslutade om den 19 juni 2019.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 miljoner kronor under 2019. Regeringen beräknar att avsätta medel årligen 2020–2022 för ändamålet. Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2022. 

Mer om regeringens arbete med primärvård

I mars 2017 tillsatte regeringen utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01). Regeringen tog därmed ett första steg i en omfattande strukturreform för att primärvården ska bli den tydliga basen i hälso- och sjukvården. Utredaren ska lämna förslag för att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. Utredningens uppdrag pågår till och med mars 2020 och tre delbetänkanden har lämnats hittills.Enligt januariavtalet ska en primärvårdsreform införas, och regeringen avser att återkomma med den långsiktiga inriktningen för denna reform.
 

ress release

https://news.cision.com/se/socialdepartementet/r/starkt-uppfoljning-av-primarvarden,c2857290

Nyhtesinfo

www red DiabetologNytt