Abstract

Nationwide comparison of long-term survival and cardiovascular morbidity after acute aortic aneurysm repair in patients with and without type 2 diabetes.

Taimour S, Franzén S, Zarrouk M, Acosta S, Nilsson P, Miftaraj M, Eliasson B, Svensson AM, Gottsäter A
 

Epidemiologiska data indikerar minskad risk for utveckling, tillväxt och ruptur av abdominellt aortaaneurysm (AAA) hos patienter med typ 2 diabetes mellitus (DM). Vi har därför utvärderat mortalitet och kardiovaskulär sjuklighet efter akut AAA- operation hos patienter med och utan typ 2 diabetes.

Metoder:

I en nationsövergripande observationell kohortstudie av patienter registrerade i det svenska kärlregistret Swedvasc och det svenska nationella diabetesregistret (NDR) jämfördes mortalitet och morbiditet efter akut öppen (n=1357 [61%]) eller endovaskulär (EVAR, n=860 [39%]) kirurgi på grund av rupturerat (n=1469 [66%]) eller på annat sätt symptomgivande (n=748 [34%]) AAA hos 363 patienter med och 1854 patienter utan DM med propensity score justerad analys.

Resultat:

Uppföljningstiden var 3,91 år för patienter med diabetes och 3,18 år för de utan. I propensity score justerad analys visade sig diabetespatienter ha lägre total (relative risk [RR] 0,75, 95% confidence interval [CI] 0,59-0,95; p=0,016) och kardiovaskulär (RR 0,17, CI 0,06-0,50; p=0,01) mortalitet än de utan diabetes, medan det inte förelåg några skillnader gällande risken för större kardiovaskulära händelser (RR 1,10, CI 0,87-1,42; p=0,42), akut myokardinfarkt (AMI, RR 1,36, CI 0,70-2,63; p=0,37) eller stroke (RR 1,31, CI 0,84-2,03; p=0,23).

Konklusion:

Patienter med typ 2 DM hade lägre total och kardiovaskulär mortalitet efter akut AAA-kirurgi än de utan diabetes, medan risken för kardiovaskulära händelser, AMI, och stroke ej skiljde sig åt mellan grupperna. Detta skulle kunna förklaras av förmodade skyddseffekter av DM på aortaväggen.

Fultext

https://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(19)30330-1/fulltext

Nyhetsinfowww red DiabetologNytt