örsta resultat från observationsstudien CaReMe, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren 2007 till 2016, presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen, ADA, den 9 juni. Studien har följt 645 180 personer med typ 2-diabetes som inte tidigare haft etablerad hjärt-kärlsjukdom. Resultatet visar att 17 procent hade utvecklat kardiovaskulära komplikationer vid en uppföljning efter i snitt 4,3 år. För över hälften av dessa personer var kardiorenal sjukdom, det vill säga att njur- och/eller hjärtsvikt, den vanligaste första kardiovaskulära komplikationen.

Resultaten från CaReMe visar att risken för en person med typ 2-diabetes att utveckla hjärtsvikt (26%) som första kardiovaskulära händelse, är dubbelt så vanlig som risken att drabbas av en hjärtinfarkt (13%) (1). Studien bekräftar att kardiorenal sjukdom är en tidig komplikation hos personer med typ 2-diabetes, vilket kompletterar nuvarande kunskap och evidens om förekomsten av tidiga kardiovaskulära händelser hos denna patientgrupp.

– Att bedöma risken för våra personer med typ 2-diabetes är viktigt för val av behandlingsstrategi och behandling och minska komplikationer över tid. Förebyggande åtgärder och förbättrad behandling har minskat risken för komplikationer och död i hjärtinfarkt men hjärtsviktsrisken är ett kvarstående problem för denna patientgrupp, säger Anna Norhammar, docent i kardiologi vid Karolinska Institutet, medförfattare och medlem i den vetenskapliga kommittén för studien CaReMe.

CaReMe visar att utveckling av njursvikt och hjärtsvikt både är de första sjukhuskrävande och de mest allvarliga kardiovaskulära komplikationerna vid typ 2-diabetes. Bland de personer med typ 2-diabetes som utvecklade kardiovaskulär sjukdom (17%) under de drygt fyra åren, var njur- och/eller hjärtsvikt vanligast (59%) därefter njursvikt (33%) separat, tätt följd av hjärtsvikt (26%). Vidare var stroke första kardiovaskulära händelse hos 18 procent, hjärtinfarkt 13 procent och perifer arteriell sjukdom 10 procent av de som utvecklade en komplikation under uppföljningen.

Resultaten från studien visar även hur respektive första kardiovaskulära händelse påverkar överlevnad, där utveckling av både njur- och hjärtsvikt i kombination var det som mest negativt påverkade överlevnad, följt av hjärtsvikt och därefter njursvikt separat (1).

Omhändertagande och behandling av typ 2-diabetes syftar till att minska risken för mikro- och makrovaskulära komplikationer, det vill säga skador i små blodkärl i ögon, njurar och nerver, samt de stora blodkärlen i exempelvis hjärtat och hjärnan (2).

Om CaReMe-studien CaReMe är den första stora internationella observationsstudien i sitt slag, och omfattaröveren miljon personer (1 001 554) med typ 2-diabetes.Studien kartlägger förekomsten av kardiovaskulär risk, samt hur respektive första kardiovaskulära händelser påverkar överlevnadhos personer med typ 2-diabetes. Kardiovaskulära komplikationer definierades som kardiorenal sjukdom (det vill säga njursvikt och/eller hjärtsvikt), hjärtinfarkt, stroke, perifer arteriell sjukdom.


Personerna inkluderades från nationella register i Sverige och Norge, hälsovårdsförsäkringsregister i Tyskland (BKK Datapool, Kantar Health & Team Gesundheit) och Japan (Medical Data Vision). Diagnoser identifierades vid sluten- och öppenvårdsbesök på sjukhus. Alla data som användes för studien har samlats in från avidentifierade källor, däribland patientjournaler, försäkringsdatabaser och nationella register.

Analysen som nu presenteras baseras på registerdata från de 645 180 patienter av 1 001 554 (64%) som inte hade någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom. Kardiovaskulära komplikationer utvecklades hos 110 477 (17%) av dessa 645 180 personer. Observationstiden omfattande åren 2007 till 2016, och patienterna hade vid tiden för denna analys följts i snitt 4,3 år (2,9 till 10 års registerdata), vilket motsvarar totalt drygt 2,8 miljoner patientår. Kardiorenal sjukdom, det vill säga njur- och/eller hjärtsvikt, stod för den största andelen av de första kardiovaskulära komplikationerna oavsett land och uppföljningstid: totalt 59 procent för alla länder sammantaget. För respektive land var andelen: Sverige 48 procent, Norge 52 procent, Tyskland 66 procent och Japan 70 procent.

Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet samarbetar med AstraZeneca kring CaReMe utifrån ett svenskt perspektiv.


Om diabetes

Cirka 425 miljoner vuxna individer över hela världen har diabetes och antalet beräknas öka till 629 miljoner fram till år 2045 (3). Antalet personer i Sverige som behandlas för typ 2 diabetes ökar och har nyligen rapporterats omfatta 4,4 procent av befolkningen (4). Personer med typ 2-diabetes har två till tre gånger högre risk för att få hjärtsvikt och löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, och cirka 50 procent av dödsfallen hos personer med typ 2-diabetes orsakas av hjärt-kärlsjukdom (5, 6, 7).


Referenser

1. Birkeland K et al. Cardiorenal disease is the most common first CV manifestation in type 2 diabetes and associated with increased mortality:a large multinational observational study. Poster presented at the 79th American Diabetes Association’s Scientific Sessions, June 7-11, 2019, San Francisco, US, https://ada.apprisor.org/epsAbstractADA.cfm?id=1

2. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(4):29–48, https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-4-2017-behandlingsrekommendation.pdf

3. International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 3 June 2019 https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html

4. Norhammar A et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006-2013. Diabetologia, 2016. 59(8): p. 1692-701.

5. Nwaneri C et al. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207

6. Morrish NJ et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.

7.World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from:http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/

Approval-ID:SE-5253-06-19

Resultaten i sin helhet från denna ”Late Breaking Poster Presentations”,

nu online länk till HELA postern:
http://www.diabetescongressinfo.com/content/dam/website-services/us/277-ada-conference-com/assets/poster2019/poster206.pdf

137 738 personer med typ 2-diabetes från Sverige som följts 10 år ingår i denna första analys av ny observationsstudie avseende kardiorenal sjukdom

Pressrelease
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt