Standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden

Nu har regeringen och SKL slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.

 
Marie Morell

Marie Morell

 

– Vi ser att standardiserade vårdförlopp ger goda resultat inom cancervården.

Nu tar vi nästa steg och utvecklar standardiserade vårdförlopp för flera sjukdomsgrupper. Det kommer bidra till en mer god och jämlik vård över hela landet, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Sedan 2015 har SKL och regeringen ingått överenskommelser i syfte att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Detta har i huvudsak gjorts genom att införa så kallade standardiserade vårdförlopp. Standardiserade vårdförlopp ska bestå av alla nödvändiga moment i en utredning och inte innehålla några onödiga väntetider.

Standardiserade vårdförlopp förbättrar patienternas livskvalitet och gör vården mer jämlik.

Genom att införa standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden kommer fler få en sammanhållen och förutsägbar vårdkedja vilket leder till en tryggare vård, säger socialminister Lena Hallengren.

Nu har regeringen och SKL ingått en ny överenskommelse om standardiserade vårdförlopp för jämlik och effektiv vård med god kvalitet. Överenskommelsen innebär att standardiserade vårdförlopp kommer införas för flera sjukdomsområden. Områden som kan komma att bli aktuella är bland andra diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol. De standardiserade vårdförloppen kommer införas successivt.

I beslutad budget för 2019 avsätts 100 miljoner kronor. Av budgeten framgår också att 300 miljoner kronor beräknas för 2020 och att 500 miljoner kronor beräknas för 2021.

Inriktningen är att standardiserade vårdförlopp inom minst fem nya sjukdomsområden ska implementeras i vården 2020 och att implementeringstakten ska öka kommande år.

Press release SKL
https://skl.se/5.4fb1868016ac3ad3e02dde9.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=press

Syftet med överenskommelsen
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/overenskommelsestandardiseradevardfolopp.28121.html

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt