Zarrouk M, Franzén S, Acosta S, Nilsson P, Miftaraj M, Eliasson B, Svensson AM, Gottsäter A
 

Abstract

Studiens syfte: Epidemiologiska data indikerar minskad risk för uppkomst och tillväxt av abdominellt aortaaneurysm (AAA) hos patienter med diabetes mellitus (DM), men DM är samtidigt förenat med ökad kardiovaskulär (CV) morbiditet och mortalitet. I studien utvärderades effekter av DM på mortalitet och CV morbiditet efter elektiv öppen AAA-kirurgi. Metodologi: Nationell observationell kohortstudie av patienter registrerade i det svenska kärlregistret Swedvasc och det svenska nationella diabetesregistret NDR. Jämförelse av mortalitet och CV morbiditet efter elektiv öppen AAA-kirurgi hos 397 patienter med och 1709 utan DM med propensity score justerad analys. Medianuppföljningstiden var 4,51 år för patienter med DM och 4,59 år för de utan. Huvudfynd: I den justerade analysen visade sig diabetespatienter ha ökad förekomst av akut myokardinfarkt (AMI) (relativ risk [RR] 1,57, 95% konfidensintervall [CI] 1,04-2,36; p=0,03), och allvarliga kardiovaskulära händelser (major adverse cardiovascular events, MACE, RR 1,28, CI 1,04-1,58; p=0,02) under uppföljning, medan det inte förelåg några skillnader avseende total (RR 0,98, CI 0,75-1,29; p=0,91) eller CV (RR 0,30, CI 0,07-1,26; p=0,10) mortalitet, eller stroke (RR 1,06, CI 0,67-1,67; p=0.80). Bland diabetespatienterna var högre HbA1c associerat med en högre risk för AMI under uppföljning (RR 1,04 [CI] 1,01-1,08; p=0,02). Slutsatser: Patienter med DM hade högre risk för AMI och MACE efter elektiv öppen AAA-kirurgi än de utan DM, medan varken total eller CV mortalitet skiljde sig åt mellan grupperna. Potentiella gynnsamma effekter av DM på aortaväggen förefaller inte vara relevanta efter öppen kirurgi med avlägsnande av aneurysmtromb och aneurysmorrhafi.

Abstract och artikel i full text

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long+term+survival+and+cardiovascular+morbidity+after+elective+open+aortic+aneurysm+repair+in+patients+with+and+without+type+2+diabetes%3A+a+nationwide+propensity-adjusted+analysis.

Nyhetsionfo

www red DiabetologNytt