Rapport från ATTD kvällsmöten

Digital insulinpenna

Under detta symposium samlades majoriteten av alla deltagare från Sverige för att diskutera intrycken av årets ATTD. En av diskussionerna kom att handla om SGLT2 hämmare till T1DM parallellt med insulinbehandling - inför ev beslut  från europeiska läkemedelsmyndigheten framöver. Risken för diabetisk ketoacidos belystes. Det är därför viktigt att välja rätt typ av patient för denna typ av kombinationsbehandling.

Under samma symposium belystes också erfarenheterna av att använda en digital insulinpenna med nedladdningsbart minne. Novo Nordisk kommer inom kort att introducera två insulinpennor av denna typ i Sverige, Novopen 6 med valbara doser i steg om 1 E och Novopen Echo Plus med motsvarande steg om 0,5 E. Dessa är kompatibla med diasend-Glooko, ska fungera med app android, framöver också med iphone.

Intrycken från såväl barnkliniker i Region Halland som vuxenkliniker, exempelvis i Borås, var samstämmig. Det finns stora fördelar i att kunna se dos, dosens storlek samt tidpunkt för densamma. Patientfall beskrevs, där man kunnat identifiera problem med missade doser, felaktig dos kontra kolhydratintag samt dos som gavs alltför nära en måltid med snar hyperglykemi som följd. Samma typ av penna påvisar också senaste dos och tidpunkten för densamma. Detta kan användas för att undvika dubbel-dosering.

Denna typ av insulinpenna har också ingått som en metod i ett projekt om digital hälsa, där patienten följts upp via videosamtal kombinerat med analys av nedladdade glukosvärden och doser. Tidigare var detta inte möjligt vid behandling med insulinpenna.

En av de genomförda analyserna påvisade en högre kvalitet i analysen av nedladdade glukosvärden och doser och att man bättre kunde förklara vilka justeringar som kunde skapa förbättringar för patienten.

Ett intryck var också att vi i Sverige lyckas betydligt bättre än vad man gör i USA just vad avser användandet av teknologi. Utbildningens betydelse bland såväl personal som gentemot patient lyftes fram som en förklaring.

Tandem-insulinpump

Under ett fullsatt symposium förklarade man hur Tandem t:slim x2 fungerade och vad vi i Sverige kan förvänta oss i form av positiva erfarenheter, när pumpen senare kan uppgraderas för att innefatta en Pre-Low-Glucose-Suspension teknik.

Det poängterades, att pumpen stängs av vid information som anger glukosvärde 4,4 mmol/l inom 30 min. Beroende på hur snabbt glukosvärdet sjunker kan detta då ske vid olika tidpunkt – hänsyn tas till såväl värde som hur snabbt glukosvärdet sjunker. Nyheten var sedan att insulinpumpens basaldos sedan startade vid första 5-min glukosvärde som visade stigande trend. Detta skiljer från exempelvis Medtronics system som startar på nytt när viss nivå nåtts. Om detta sedan innebär en minskad risk för en senare hyperglykem,i återstår att påvisa.

Nyttan av medicinsk teknik

Undertecknad beskrev sedan hur barndiabetesmottagningarna i Halmstad och Kungsbacka arbetar för att utvärdera effekten av startad teknik för att minska diabetic distress av att ha diabetes. Verktyget ”ta tempen på din hälsa” är ett kliniskt validerat verktyg som lämpar sig väl för kontinuerlig utvärdering före och efter startad teknik. Såväl ungdomar som föräldrar anger sina enskilda svar. En fråga är om startad teknik leder till minskad börda och i sådant fall för vem. En annan del är att man från mottagningens sida kan agera direkt i det fall man ser att bördan är större hos någon specifik familjemedlem. Det kan då handla om hur tekniken används eller helt andra frågor.

Under presentationen tydliggjordes också vilka personer som gjort det grundläggande arbetet för att ta fram detta verktyg. Äras den som äras bör – till största delen G Viklund och K Wikblad. I anslutning till en efterföljande diskussion framkom det också att man använder samma verktyg på Uppsala vuxendiabetesmottagning (J. Hellman) och man har där samma typ av ansats och positiva bild av samma verktyg.

Peter Adolfsson Barnöverläkare                                                                                                

Hallands sjukhus, Kungsbacka och Halmstad

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt