Skriv ut
Kategori: Nyheter

Hur bra vård diabetespatienter får beror på hur vårdcentralerna väljer att organisera sitt arbete.

- Det finns tydliga förbättringar att göra för att uppnå en jämlik vård, nationella behandlingsmål för långtidssocker och minska risken för förtidig död, säger hon.

2006 och 2013 skickade hon ut ett formulär till samtliga vårdcentraler i Sverige för att undersöka hur vårdcentralernas diabetesvård hade förändrats under dessa sju år. Över 70 procent av vårdcentralerna svarade vid båda tidpunkterna.   

- Vi fann att antalet diabetessjuksköterskor hade ökat, men också att spridningen mellan vårdcentralerna var stor, säger Rebecka Husdal.

- Svaren visade till vår förvåning också att endast 20 procent av vårdcentralerna bedrev grupputbildningsprogram för patienter med typ 2-diabetes, och endast 30–45 procent involverade patienter i att sätta behandlingsmål.

Rebecka Husdal har även undersökt om det finns ett samband mellan å ena sidan vårdcentralernas arbetssätt och bemanning och å andra sidan långtidsblodsocker och risken för en förtidig död hos patientgruppen.

Det visade sig att diabetespatienter på vårdcentraler som arbetar i diabetesteam, har grupputbildningsprogram och tillgång till sjuksköterskor med högskoleutbildning i diabetes också har något lägre långtidsblodsocker.

- Vi såg även att vårdcentraler med god bemanning av allmänläkare och tillgång till sjuksköterskor med högskoleutbildning i pedagogik och diabetes hade ett samband med en minskad risk för en förtidig död. 

I avhandlingen har Rebecka Husdal också undersökt vårdcentralernas kvalitetsarbete i relation till långtidsblodsocker hos patientgruppen. Här fann hon att den avgörande faktorn för att påverka långtidsblodsockret för patienterna var att det fanns en individuell behandlingsplan.

- Slutsatsen av denna nationella totalundersökning är att vårdcentralernas organisation och bemanning har ett samband med långtidsblodsockret och risken för en förtidig död hos personer med typ 2-diabetes.

- Samtidigt är området svårt att studera. Vi behöver ytterligare forskning för att kunna skapa så optimal diabetesvård som möjligt på vårdcentralerna, säger Rebecka Husdal.

Disputation
Titel:              Key Features for Successful Swedish Primary 
                      Diabetes Care – Reality or Fiction?

Press release

Mer info 

https://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=42434

Avhandlingsarbetena i fulltext 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1273473&dswid=5178

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Träffar: 1683