Skriv ut
Kategori: Nyheter

Agenda årsmöte SFD

Tid: 2019-03-14, kl. 11.00-12.00

Plats: Karolinska Institutet, lokal T1, Stockholm

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Mötets stadgeenliga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse (Neda Rajamand Ekberg, Sekreterare)
 7. Ekonomisk rapport (Mikael Lilja, Kassör)
 8. Revisionsberättelse (Anders Nilsson)
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelseval (Mikael Alvarsson, valberedningen)
 11. Val av revisorer (Mikael Alvarsson, valberedningen
 12. Val av hedersledamot (Magnus Löndahl, vet sek.)
 13. Medlemskap i SLS?
 14. Medlemsavgift (Mikael Lilja)
 15. Rapport från vetenskapliga sekreterare (Magnus Löndahl, vet. sek.)
 16. Övriga rapporter
  1. NDR (Katarina Eeg Olofsson, utdatagruppen NDR)
  2. IDF (Stefan Jansson, vice ordf)
 17. Kommande möten
 18. Övriga frågor
 19. Avslutande av årsmöte

David Nathanson, ordf SFD

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Träffar: 1355