Här finns de nya uppdaterade riktloinjerna
 
Mycket omfattande material finns okså att tillgå fritt på www
• Bilagor
• Tillstånds- och åtgärdslista
• Vetenskapligt underlag
• Hälsoekonomiskt underlag
• Metodbeskrivning
• Indikatorer
• Mest sjuka äldre och Nationella riktlinjer
 
Sammanfattning av de nya uppdaterade riktlinjerna 181025
 
Nya och uppdaterade rekommendationer
Under 2018 gjorde Socialstyrelsen en andra översyn av Nationella riktlinjer för diabetesvård. Vi uppdaterade och lade till nya rekommendationer om medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och insulintillförsel virtuell diabetesmottagning.
 
Här kan du läsa vad de nya rekommendationerna innebär.
 
Rekommendationer
Hälso-och sjukvården bör
• erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 2)
 
 
• erbjuda nyinsättning av kontinuerlig subkutan glukosmätning (FGM eller realtids-CGM) till gravida med typ 1-diabetes (prioritet 2).
 
• erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 1-diabetes och problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 3).
 
 
Hälso-och sjukvården kan
• erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) till personer med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin samt har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 6)
 
• erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 6). 
 
Hälso-och sjukvården kan i undantagsfall
•  erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin samt har problem med återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 8)
 
• erbjuda kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM) till personer med typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- eller hypo- glykemi (prioritet 8).
____
 
Rekommendationer
Hälso- och sjukvården kan
• erbjuda insulinpump med integrerad kontinuerlig subku- tan glukosmätning (SAP) till personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 4).
 
• erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes och återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 5).
 
Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall
• erbjuda insulinpump med integrerad kontinuerlig subku- tan glukosmätning (SAP) till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 9)
 
• erbjuda insulinpump till personer med typ 1-diabetes utan återkommande hyper- eller hypoglykemi (prioritet 10).
Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling
 
Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling
• erbjuda nyinsättning av insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) till gravida med typ 1-diabetes.
 
Vad är virtuell diabetesmottagning?
På en virtuell diabetesmottagning får patienten så kallad virtuell vård via en fristående molnbaserad plattform. Den virtuella diabetesmottagningen är tänkt att komplettera den fysiska mottagningen och andra e-hälsotjänster. Plattformen är anpassad för att underlätta kommunika- tionen mellan vårdtagaren och vårdgivaren vid långvari-ga kontakter. Detta är en relativt ny modell för att organisera diabetesvård
 
Rekommendationer
Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling
• erbjuda virtuell diabetesmottagning till personer med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.
 
Nytt arbetssätt för att hålla riktlinjerna aktuella
Till grund för översynerna ligger ett nytt arbetssätt som utgår från en förvaltningsplan för respektive riktlinje. I förvaltningsplanen specicerar Socialstyrelsen de rekommendationer där kunskapsläget förväntas ändras och där en uppdaterad litteratursökning behövs. Vid behov uppdateras därefter aktuella rekommendationer och tillhörande underlag. Ett fåtal nya rekommendationer kan också läggas till.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt