Personer med diabetes typ-2 tycks både drabbas oftare av cancer och ha en sämre överlevnad än de utan diabetes, enligt en studie med svenska registerdata., skriver Petra Hedbom www.dagernsmedicin.se
 
– Vi är på väg mot ett skifte där cancer kommer att gå om hjärt-kärlsjukdom som ledande dödsorsak bland patienter med diabetes typ 2 inom några år, säger Soffia Gudbjörnsdottir, adjungerad professor, vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom resultaten.
 
Med hjälp av uppgifter från det svenska nationella diabetesregistret, NDR, har forskare från bland annat Sverige och Island, sett en koppling mellan att ha diabetes typ-2 och en ökad risk att drabbas av cancersjukdomar oavsett form, jämfört med övriga befolkningen. Även risken att dö i cancer är högre för dem med diabetes.
I analysen inkluderades omkring 460 000 personer med diabetes typ 2 mellan 1998 och 2012. Dessa matchades med vardera fem kontroller med samma ålder, kön och region och alla följdes tills de drabbades av cancer, död eller till studietidens slut.
 
Resultaten presenterades under EASD av Hulda Hrund Björnsdottir, verksam vid både Göteborgs universitet och Universitetet i Reykjavik.
 
Deras slutsats är att cancer som dödsorsak för kvinnor med diabetes typ 2 ökade med 103 procent mellan 1998 och 2010. För matchade kontroller var ökningen 40 procent. Bland män var motsvarande siffror 62 och 24 procent.
 
När forskarna tittade på specifika cancerformer såg det att risken att drabbas av levercancer var hela 230 procent högre för personer med diabetes typ 2 än för kontroller. För kolorektalcancer var siffran 20 procent och för bröstcancer 5 procent.
– Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom har däremot minskat under samma tid, säger Hulda Hrund Björnsdottir.
Enligt Soffia Gudbjörnsdottir, som också är registerhållare för NDR, visar resultatet att det behövas liknande markörer för cancerrisk som i dag finns för att förutsäga risk för hjärt-kärlsjukdom.
 
– Dagens riskfaktorer som vi samlar in på rutin i kliniken kan inte prediktera cancerrisk.
Hon säger också att studien inte ger svar på varför diabetes typ 2 skulle ge en ökad risk för cancer.
– Det finns många teorier, till exempel om att vissa diabetesbehandlingar skulle ligga bakom riskökningen, men det vet vi inte. Fetma är ju en viktig riskfaktor för cancer och skulle kunna förklara en del av våra fynd.
Att den största riskökningen ses i cancerformer som koloncancer, lever -och pankreascancer tycker hon inte är så förvånande.
 
– Det är organ som är påverkade och involverade i sjukdomsutvecklingen vid diabetes, men vi kan inte säga något om orsakssamband, säger hon.
 
Se postern här: H.H. Bjornsdottir.  Cancer incidence and mortality among 457,473 persons with type 2 diabetes compared to 2,287,365 matched controls in Sweden: an observational study.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt