Länk till årsrapporten pdf utan lösenord, klickbar
 
• 58 sidor
• 70 figurer
• utdata från alla 21 landsting
• utdata från alla sjukhus typ 1 diabetes
• utdata från prim vård uppdelat på regioner, alla vårdc finns på www.ndr.nu/knappen
• i slutet finns publicerade vetenskapliga rapporter 2017 fram till augsti i år, 20 månader,
totalt 35 artiklar på 20 månader, 1 varannan vecka. NDR är en imponerande "verkstad"
med otroligt duktiga medarbetare dedikerad för kvalitetsarbete
I enlighet med sitt uppdrag från staten finns också en omfattande forskning och utveckling. 
 
Årsrapporten i år för 2017 kommer lite senare än vanligt, brukar komma i maj,
men samtidigt finns i år med tidslinjedata systematiskt analyserade sedan starten 1996,
ett imponerande arbete som gjorts av alla registrerande 1200 vårdcentraler och 85 sjklhus
liksom sammanställningen via NDR.
 
Årsrapporten är en del av Knappen, där redovisningar
och tolkningar av data blir tillgängliga för alla vid den tidpunkt man behöver.
 
Utdata är tillgängliga "till analys, lärande och förbättringsarbete", Innehållet i NDRs årsrapport
kommer att användas aktivit nu i samband emd kick-off för hösten för de olika vårdenheterna.
Tjänstemän och politiker inom respektive landsting liksom myndigheter kommer också läsa
in årsrapporten.
 
Nyhet
I år är en nyhet att resultat från barn-ungdom kan följas i realtid med NDRs öppna utdataverktyg.
Liksom tidigare finns alla avidentifierade data öppna för allmänheten på www.ndr.nu
och enskild person med diabetes kan ta del av sina registrerade data via mobilt-ID.
Detta är unikt för NDR jämförelse med andra kvalitetsregister i Sverige.
 
Vid insamling finns nu också med snusvanor som för rökning.
 
Utveckling sedan 1996
1996 började registreringen och nu 21 år senare ser utveckling som nedtill
primärvård (typ 2 diabetes mestadels) 2017 - 372098
sjukhusvård (typ 1 diabetes mestadels) 5303 - 44962 
Och i dagsläget täcker registret in drygt 95% av samtliga patienter
 
"Har diabetesvården nått bästa möjliga diabetesvård?" frågar sig registeransvarig.
Och svarar själv; de stora variationerna i landet påvisar att det finns stor förbättringspotential
- också utifrån publicerade vetenskapliga rapporter från NDR
 
MYCKET STORA SKILLNADER, ALLTFÖR STORA
Bara några enstaka exempel nedtill:
• andel HbA1c över 70 sjukhus typ 1 diabetes 8,9-36.8%
• landsting blodtryckssänkande behandling 65%-12,9%
• lipidsänkande behandling sjukhus typ 1 diabetes 70,4-13%
• blodtryck under 140/85 typ 1 diabetes 93,7%-50,9%
• vid typ 2 diabertes finns också stora skillander mellan landstingen
 
Vi vet att tekniska diabeteshjälpmedel som kontinuerlig glukosmätning och insulinpumpar
kan förbättra blodsocker och underlätta sjukdomskontroll"
Sjukhus typ 1 diabetes CGM/FGM skillnad från 90,8%-2%
pump skillnad från 49%-5% sjukhus typ 1 diabetes
 
"Det är fundamentalt att vi använder tillgängliga evidensbaserade interventioner
och individualiserar behandlingen"
 
Länk till årsrapporten NDR
 
Diabetesvården kan och måste bli ännu bättre.
 
Gå själv vidare in i årdrapporten för NDR, tag del av ditt landsting, din mottagning och din vårdcentral,
se utdata för de olika register-parametrarna.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt