Att blodsockervärdet är alldeles för högt när diagnosen typ 2 diabetes ställs är vanligare bland de som har kort utbildning, låg inkomst eller har immigrerat till Sverige.
 
Uppsala- och Lundaforskarna som har kartlagt sambandet med hjälp av data från de båda undersökningarna ANDIS och ANDIU tolkar resultatet som att vården allt för sent kommer in i bilden.
 
Definitionen ett alltför högt blodsockervärde vid diagnostillfället är ett HbA1c-värde 70 mmol/mol eller högre. HbA1c är ett genomsnittligt mått på hur högt sockret legat de senaste åtta veckorna.

Deltagare i undersökningen, 3 794 personer, hade i merparten av fallen diagnosen typ 2 diabetes, en liten del av dem fick senare diagnosen justerad till LADA.

Forskarna hade uppgifter om deltagarnas utbildningsnivå, deras disponibla inkomst och, i förekommande fall, antal år sedan immigrationen till Sverige.

Mönstret var tydligt. Mindre än nio års utbildning jämfört med mer än tolv års utbildning ökade risken med drygt 30 procent. Låginkomsttagarna definierades som de som låg 60 procent under genomsnittet av befolkningen. De hade i jämförelse med de som hade 150 procent mer än genomsnittet också de en 30-procentigt högre risk för alltför högt blodsocker.
 
Tydliga samband
Forskargruppen menar att HbA1c-värdet kan ses som ett värde på hur aggressiva sjukdomen är och hur lång tid det går mellan sjukdomsdebut och diagnos.

Den socioekonomiska positionen i samhället kan bero på faktorer som inte går att påverka, exempelvis ålder och kön. Faktorer som är påverkbara är till exempel utbildning och inkomst.

Det finns ett tydligt samband mellan en låg samhällsposition och hur vanlig typ 2 diabetes är och risken för diabeteskomplikationer. I de grupperna är det också vanligare att röka och en allmänt mer ohälsosam livsstil.
Bristande språkkunskaper
 
Immigration till Sverige är också en riskfaktor för typ 2 diabetes och sjukdomens komplikationer. Det tar i genomsnitt minst tio år innan en immigrant uppnår den levnadsstandard som genomsnittssvensken har. Under de tiden har invandraren både lägre inkomst och högre barriärer till vården på grund av bristande språkkunskaper.
 
”En förståelse för hur den socioekonomiska positionen påverkar dessa faktorer kan underlätta screening-program för att hitta de som har hög risk för en försenad diagnos.” skriver forskarna som publicerat resultaten i tidskriften BMJ, Open Diabetes Research Care.
 
Länk till undersökningen hela studien utan lösrenord
Education, immigration and income as risk factors. EXODIAB
 
ABSTRACT
Education, immigration and income as risk factors for hemoglobin A1c >70 mmol/mol when diagnosed with type 2 diabetes or latent autoimmune diabetes in adult: a population-based cohort study
Mats Martinell1, Ronnie Pingel1,2, Johan Hallqvist1, Mozhgan Dorkhan3, Leif Groop3, Anders Rosengren3, Petter Storm3, Jan Stålhammar1
 
Abstract
Objectives The aim of this research is to study education, income and immigration as risk factors for high hemoglobin A1c (HbA1c >70 mmol/mol (8.6%)) when diagnosed with type 2 diabetes (T2D) or latent autoimmune diabetes in the adult (LADA).
 
Research design and methods Patients were included from the All New Diabetics in Scania study (2008-2013). Level of education, disposable income and immigration year were retrieved from the longitudinal integrated database for labour market research (LISA) register compiled by Statistics Sweden. Logistic regression models were used to estimate ORs for HbA1c >70 mmol/mol (8.6%) at diagnosis.
 
Results A total of 3794 patients with incident T2D (n=3 525) or LADA (n=269) were included. Patients with T2D with a low (≤9 years) or medium (10-12 years) levels of education were more likely to have high HbA1c at diagnosis compared with patients with T2D with a high (>12 years) level of education (OR 1.34, 95% CI 1.08 to1.66, OR 1.26, 95% CI 1.03 to 1.54). Low-income patients with T2D (<60% of median) were more likely to have high HbA1c at diagnosis compared with high-income patients withT2D (>150% of median) (OR 1.35, 95% CI 1.02 to 1.79).
 
Conclusions Patients with lower levels of education or low income and are more likely to have HbA1c is >70 mmol/mol (8.6%) when diagnosed with T2D. An understanding of how socioeconomic position influences the clinical presentation at diagnosis may facilitate screening programs designed to target populations at risk for delayed diagnosis.
 
 
Läs mer om ANDIS-undersökningen på diabetesportalen.se
ANDIS - Alla Nya Diabetiker i Skåne