Svenska Läkaresällskapet
Press release
 
Preventiva insatser är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling och ett av de sex områden som Svenska Läkaresällskapet lyfter i sitt nya idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård. Hör Anna Kiessling om vikten av preventiva insatser och läkarkårens ansvar för att bidra till bästa möjliga hälsa för alla i den tredje filmen, #Jämlik hälsa.
 
Hälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv generellt sett bra. Men den är ojämlikt fördelad mellan olika socioekonomiska grupper. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta har ökat.
 
– Läkare har unika möjligheter att såväl identifiera individer med ohälsosamma levnadsvanor som att hitta individanpassade strategier för att stödja människor att både förändra sina levnadsvanor till det bättre och att behålla dem över tid, säger Anna Kiessling, docent i kardiologi vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus och projektledare för Levnadsvaneprojektet
 
Läkaresällskapet anser att samhället måste investera i åtgärder för en bättre och mer jämlik folkhälsa, där tidiga insatser i livet är av största vikt. Dels för att minska hälsoklyftan mellan olika grupper i samhället, dels för att fler människor ska kunna få ett längre och bättre liv.
 
– Det är dock viktigt att preventionsarbete baseras på vetenskaplig grund och är en integrerad del av läkares och andra vårdprofessioners arbete, säger Anna Kiessling.
 
Genom att lägga mer resurser på preventiva insatser kan behovet av hälso- och sjukvård minska och mer resurser riktas till den ökande andelen med långvariga sjukdomar och komplexa vårdbehov.
– Om vi inte satsar på prevention så kommer det att resultera i en ännu dyrare hälso- och sjukvård i framtiden, avslutar Anna Kiessling.
 
Det är hög tid att Sveriges läkare tar plats i debatten och att vårdens makthavare börjar lyssna mer på läkarprofessionen och lyssnar mindre på dyra konsulter. 
 
Ta del av Läkaresällskapets idéprogram för svensk hälso- och sjukvård. Besök kampanjsajten och se filmerna med de viktigaste argumenten och ståndpunkterna som är avgörande för utvecklingen av hälso- och sjukvården.
 
Mer om Svenska Läkaresällskapets arbete för goda levnadsvanor och jämlik hälsa genom Levnadsvaneprojektet
 
Levnadsvaneprojektet har pågått sedan 2011 och omfattar implementeringen av de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar. Projektet har beviljats fortsatta medel av Socialstyrelsen under 2018.
 
Årets två övergripande aktiviteter blir att betona vikten av att alla insatser inom området är vetenskapligt grundade samt levnadsvanearbete i olika livsfaser, att ökad fysisk aktivitet för barn leder till jämlik hälsa och levnadsvanornas betydelse inför planerade kirurgiska ingrepp i delprojektet "Stark för livet, stark för kirurgi"
Levnadsvaneprojektets långsiktiga mål är att stödet för hälsosamma levnadsvanor, prevention av kroniska sjukdomar och för förbättrad folkhälsa integreras i hälso- och sjukvårdens arbete och blir en viktig del av läkares arbete där det är relevant.
 
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt