Alternativa fakta är inget alternativ
Referat och reflektioner från ett Swedish Nutrition Foundation-seminarium
om samverkan för kunskap om mat och hälsa
 
Swedish Nutrition Foundation (SNF) anordnade den 26 april 2018 ett seminarium i Lund om hur samverkan mellan olika aktörer inom utbildning, nutritionsforskning och livsmedelsbransch kan ske för att motverka spridning av ofakta inom området mat och hälsa. Seminariet visade på vilja och bredd inom nutrition- och livsmedelsforskning, livsmedelsbranschen från akademi till näringsliv att i samverkan öka och sprida kunskap för att alternativa fakta ska få mindre utrymme.
 
Sammanfattningsvis konstaterade seminariet följande:
• Forskningen om sambanden mellan mat och hälsa är för gemene person ett svårtolkat vetenskapligt område för vilket det krävs mycket kunskap samtidigt som det verkar så enkelt då alla äter flera gånger varje dag. Det är då lätt att samla på sig egna erfarenheter av vad som är hälsosam mat som om man vill dela med sig av dessa lätt får en snabb spridning via sociala medier. Dietisterna är de som står i frontlinjen som får ta emot mycket åsikter kring mat, sjukdom och hälsa och får på så sätt ta konsekvenserna av att det finns så mycket ofakta inom området.
 
• Konsekvenserna av spridning av ofakta är att området och dess företrädare kan få sänkt förtroende bland allmänheten. Misstron mot de vetenskapliga råd som förmedlas ökar då man tror sig veta att det finns flera olika sorters fakta.
 
• SNF tillhandahåller kunskapsportalen nutritionsfakta.se som lanserades 2016 och kom till när man såg ett ökat behov att på olika sätt föra ut fakta om sambanden mellan mat, hälsa och sjukdom. SNF är en kunskapsbro mellan akademi och dess nutritionsforskning och näringsliv och andra aktörer i samhället som arbetar med mat och hälsa. SNF är partsneutral det vill säga att SNF ställer sig opartisk till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.
 
• Livsmedelsindustrin vill gärna samverka för att öka kunskapen om säker och hälsosam mat. Viktigt för både akademi och näringsliv att det finns tydliga regler för samverkan.
 
• Företrädare för akademin diskuterade under seminariet att utbildning, forskning och samverkan inom mat-hälsa-nutritionsområdet ger kunskap som bidrar till innovation som leder till hälsa i befolkningen. För ett lärosäte som önskar samverka för ökad kunskap är det viktigt med en komplett forskningsmiljö vilket inbegriper utbildning på alla nivåer, från grundutbildning till forskarutbildning, att forskningen bedrivs i samarbete med andra akademier och aktörer inom området. Att man definierar sin core-business inom mat och hälsa, vad som är nice-to-know versus need-to-know och what-to-know versus how-to-know.
 
Egna reflektioner
Seminariet Alternativa fakta är inget alternativ om hur samverkan för kunskap om mat och hälsa gav en intressant inblick om hur man från olika perspektiv arbetar/ vill arbeta för att öka kunskapen inom mat och hälsa, dels inom den egna sektorn och dels genom samverkan. Det var tydligt att alla förstod vikten och styrkan i samverkan.
 
De ekonomiska ramarna är idag begränsade även om önskemålet och förhoppningar finns att politiken ser behovet av att utveckla denna del inte minst när man beslutat om en Livsmedelsstrategi för Sverige. Samverkan är gynnsamt även ur ekonomiskt perspektiv.
 
SNF lyfte fram
kunskapsportalen för mat och hälsa där kunskap och saklig fakta presenteras på ett lättillgängligt sätt av forskare och experter inom respektive område.
 
Nutritionsfakta.se uppdateras och tar upp aktuella ämnen och rön inom mat och hälsa - bidrar på ett sakligt sätt till samhällsdiskussionen.
 
Profession, akademi, studenter, näringsliv och den breda allmänheten kan på nutritionsfakta.se ta del av vetenskapligt baserad kunskap framställt på ett sakligt och lättillgängligt sätt. Med profession inom hälso- och sjukvården kan man hålla sig uppdaterad via nutritionsfakta.se och även hänvisa till andra när man vill ha det aktuella kunskapsläget om mat, hälsa och sjukdom sammanfattat på vetenskaplig grund.
 
Rapport för DiabetologNytt
Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, docent
Enheten för Klinisk nutrition och Regionalt obesitascentrum
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 
Från Inbjudan till mötet 26/4, Lund
Bakgrund
Fantasifulla dieter och budskap från själv utnämnda experter tar stort utrymme i samhällsdiskussionen om mat-hälsa. På sikt riskerar detta att underminera såväl folkhälsoarbetet som den nutritionsrelaterade forskningen och livsmedels branschens arbete för hälsosamma matvanor.
 
Seminariet diskuterar och analyserar utvecklingen.
• Hur kan vi med gemensamma krafter möta den oroande utvecklingen?
• Vilka investeringar i forskning och innovation behövs?
• Hur svarar befintliga forskningsprogram upp mot detta? Hur ska fakta och kunskap kunna vinna över ofakta och okunskap?
 
Kunskap är en del av lösningen, men den måste nå ut, den måste få genomslag och den måste fyllas på. För detta behöver alla goda krafter samverka – för alternativa fakta är inget alternativ! Därför har SNF Swedish Nutrition Foundation startat kunskapsportalen nutritionsfakta.se.
 
nutritionsfakta.se är ett erbjudande till alla som vill bygga sitt nutritionsrelaterade arbete på saklig grund, och till alla som tror på samverkan för att bygga kunskap och kompetens – för ett starkare mat-hälsoarbete inom akademi, myndigheter, näringsliv och hälso- och sjukvård.
 
Efter seminariet inbjuds till informella samtal och mingel, som också är ett tack till SNF:s avgående vetenskaplige företrädare Ingvar Bosaeus och ett välkommen till tillträdande vetenskapliga rådgivaren Christel Larsson.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt