Studiebesök 
Fotkomplikationer, som fotsår, vid diabetes är allvarliga och kan leda till amputation.  För Sveriges landsting och regioner är det en utmaning att bygga strukturer och effektiva vårdkedjor som förebygger och behandlar dessa komplikationer. Ett landsting som gjort en lyckosam resa mot färre amputationer är Landstinget i Värmland. Sedan 2004 har ett strukturerat arbete resulterat i att antalet amputationer vid diabetes halverats.
 
För landsting, som i jämförelse med andra regioner i Sverige har höga amputationstal, är Värmlandsmodellen en inspiration. För att på plats få ta del av Värmlands strategi genomfördes ett studiebesök till Karlstad den 21 mars 2018.  I delegationen, bestående av 21 personer, ingick representanter från patientföreningar, vården (fotterapeuter, sjuksköterskor, ortopedingenjörer, läkare), politiker och Regionala Diabetesrådet. Representanter från primärvård och specialistvård fanns med på besöket.
 
Marie Bejmo, diabetsfotkoordinater och Mats Sandström (S) hälsade VGR-delegation välkommen till en heldag i Karlstad. Flera föreläsare redogjorde för Värmlandsmodellen.
 
Hur Landstinget i Värmland byggt Värmlandsmodellen beskrevs av Leif Bryntesson, avd. chef Endokrin- och diabetescentrum, Mari Bejmo, Vendela Englund Burnett och Bengt Hansson, chefsläkare primärvård. Modellen bygger på en tydlig struktur, tydligt uppdrag och genomförande.
 
Den är utvecklad i enighet mellan politiker och utförare. Styrgruppen är tvärprofessionellt sammansatt med deltagande av patientrepresentanter. För verkställande inom primärvården har kriterier för stimulansersättning för vårdcentraler (VC) utarbetats. Vidare finns krav inför certifiering av VC och vårdrutiner för medicinska fotterapeuter har utarbetas. Sedan början av 2000-talet finns medicinska fotterapeuter anställda på VC och det finns en regionalt anställd diabetesfotkoordinator. Vårdkedjorna jobbar effektivt och i vårdkedjan har ett regionalt sårvårdscentrum inrättats. Satsningen har skett över lång tid, med bred politisk enighet och resulterat i en halvering av antalet amputationer.
 
Statistiken visar att en halvering av antalet amputation skett från 2004 till 2012. 
 
Innan lunch presenterade Stefan Hellstrand Tekn. Dr. och hållbarhetskonsult kalla fakta
över värden som Värmlands framgång för bättre fothälsa medfört. Förutom att vårdkostnader minskat så bidrar satsningen även positiva effekter ekologiskt och socialt.
 
Avslutning
Innan hemfärd diskuterade delegation arbetet framåt under  ledning av Ulla Hellstrand Tang, leg. Ortopedingenjör, Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Leif Sundberg och Kent Olaisson, representanter för patientföreningen betonade att ”fötterna måste komma upp på bordet” och få den vård och behandling som är rekommenderat.
 
Nytta
Övergripande nytta med strukturerad prevention av fotkomplikation vid diabetes är att strukturerade fotundersökningar leder till att individer som är i riskzonen tidigt kan upptäckas. Det gör att snabba insatser kan sättas in (fotvård, ortopedteknisk service, kontroller samt tillgång till medicinsk expertis)1,2.
 
Vidare är tidig prevention helt i linje med pågående satsning från Nationella Programrådet för Diabetes.
 
Nationella Programrådet för diabetes kommer före sommaren 2018 att publicera Vårdprogram för prevention av fotkomplikation vid diabetes. Satsningen syftar till att rutinmässiga fotundersökningar ska utföras enligt en basal och strukturerad standard. Lika oavsett var man bor i Sverige. Åtgärder ska också vara jämlika kring läkning av fotsår etc.
 
En enhetlig objektiv riskgradering av fötterna är en kvalitets- och rättvisefråga, för personer med diabetes, som rätt hanterad ger goda effekter ur genus, miljö-och hållbarhetsperspektiv 3.
 
Varje fotsår som förhindras innebär att färre personer är under långvarig antibiotikabehandling. Färre fotsår leder till färre sjukbesök/sjukresor (minskad miljö-och klimatpåverkan). Sammantaget ekologiska vinster. En kostnadsbesparing (ekonomisk vinst) vid halvering av fotsår och amputationer sker.  Sociala vinsterna med god fothälsa och tidig fotundersökning:
 
God fothälsa -> fysiskt aktivt liv som ger lägre blodsockernivåer och minskad stress sårbara grupper (män och personer med lägre socioekonomisk status) kan med tidig screening erbjudas prevention och vård 4-9 god fothälsa, utan fotsår, ger ökad möjlighet rikt socialt liv i delaktighet såväl kulturellt som fysiskt.
 
Referenser
1. Hellstrand Tang U, Tranberg R, Zügner R, et al. The D-Foot, for prosthetists and orthotists, a new eHealth tool useful in useful in risk classification and foot assessment in diabetes. The Foot and Ankle Online Journal 2017; 10(2: 4).
2. Hellstrand Tang U. The Diabetic Foot - assessment and assistive devices; 2017.
3. Hellstrand S. On the value of land; 2015.
4. Socialdepartementet. Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar. 2014.
5. United Nation. Integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations confecrences and summits in the economic, social and related fields. Follow-up to the outcome of the Millennium Summit, 2015.
6. World Health Organization. GLOBAL ACTION PLAN FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF NONCOMMUNICABLE DISEASES 2013-2020; 2013.
7. Moxey PW, Gogalniceanu P, Hinchliffe RJ, et al. Lower extremity amputations — a review of global variability in incidence. Diabet Med 2011; 28(10): 1144-53.
8. Amin L, Shah BR, Bierman AS, et al. Gender differences in the impact of poverty on health: disparities in risk of diabetes-related amputation. Diabet Med 2014; 31(11): 1410-7.
9. van Battum P, Schaper N, Prompers L, et al. Differences in minor amputation rate in diabetic foot disease throughout Europe are in part explained by differences in disease severity at presentation. Diabet Med 2011; 28(2): 199-205.
 
Ulla Hellstrand Tang,
leg. Ortopedingenjör, Med. Dr.  Ortopedteknik,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 
För DiabetologNytt
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt