Den tryckta publikationen ICD-10-SE har nu uppdaterats till en version 2018 som, av tekniska skäl, består av tre delar.
 
Alla tre delarna behövs för att klassifikationen ska bli komplett.
Ladda ner eller beställ, pdf kan laddas ner utan kostnad från www, se nedtill, klickbar pdf

• ICD-10-SE version 2018. Del 1, sid 149-153 diabetes-diagnoser

• ICD-10-SE version 2018. Del 2

• ICD-10-SE version 2018. Del 3
 
Förord – femte upplagan
Socialstyrelsen publicerar härmed femte upplagan av Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning (ICD-10-SE).
 
Den ersätter från och med den 1 januari 2018 den fjärde upplagan av klassifikationen.
 
För att markera att detta är den svenska versionen av The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), som utgivits av Världshälsoorganisationen (WHO), används den svenska förkortningen ICD-10-SE. Avsikten är att understryka att klassifikationen är internationell och att den utöver sjukdomar innehåller många olika former av relaterade hälsoproblem som kan föranleda kontakt med hälso- och sjukvården. Den är alltså inte en förteckning över ”godkända” sjukdomar och inte heller en nomenklatur eller en klinisk terminologi.
 
I denna femte upplaga har ett antal koder tillkommit, ändrats eller utgått. Sedan år 1995 har WHO årligen uppdaterat ICD-10. Dessa ändringar har successivt översatts och införts i den svenska versionen och gjorts tillgängliga för användarna i form av ändringslistor som publicerats av Socialstyrelsen.
 
Svenska fördjupningskoder, dvs. mera detaljerade uppdelningar än vad ICD-10 i sin grundform erbjuder, har efterhand tillkommit och uppdaterats. De finns också samlade i en särskild förteckning på Socialstyrelsens webbplats.
 
I denna upplaga har fördjupningskoderna lagts in under berörda kategorier eller subkategorier. Användningen av fördjupningskoder är frivillig.
 
I denna utgåva har av utrymmesskäl vissa avsnitt från den första utgåvan utelämnats: Specialister som medverkat
Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer
Förteckning över vissa kategorier med gemensamma egenskaper
Förteckning över avvikelser mellan Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 och Internationell Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10)
 
Den femte utgåvan av ICD-10-SE publiceras i tre delar, kapitel 1-6, (del 1), kapitel 7-16 (del 2) och kapitel 17-22 (del 3).
 
Innehållsförteckningen visar alla tre delarna där den aktuella innehållsförteckningen för respektive del är skriven i fet stil.
 
Förutom de allmänna anvisningar för användning som finns i avsnittet Inledning i den första delen har senare särskilda anvisningar utformats, t.ex. beträffande val av huvud- och bidiagnos och klassifikationens användning i öppen specialistvård.
 
Anvisningar och övriga utelämnade avsnitt publiceras som separata dokument på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se/klassifikationer
 
Socialstyrelsen i januari 2018
Mona Heurgren
Olivia Wigzell
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt