Till DiabetologNytts Läsare
 
Hej!
 
För kännedom.
 
Vill med detta mejl informera om att 
 
Föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida.
 
Ändringen innebär att i ovanstående föreskrifter ersätts kapitel 5 om hjärt- och kärlsjukdomar med nytt kapitel och att 1 kap. 1 och 8 §§, 6 kap. 1, 3 och 14 §§ samt 17 kap. 3 § får ny lydelse.
 
Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2018.
 
 
Med vänlig hälsning
Sara Magnusson
Utredare
Väg och järnväg
 
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge
www.transportstyrelsen.se
 
Kommentar red
Utdrag ur de 11 sidorna avseende diabetes
 
6 kap.
1 § Diabetessjukdom som inte är under godtagbar kontroll med avseende på risken för hypoglykemi eller då innehavaren har en bristande förmåga att känna varningstecken på hypoglykemi, utgör hinder för innehav. Inne- havaren ska även förstå de risker som är förknippade med hypoglykemi. Vid hypoglykemi ska särskilt beaktas tecken på nedsatt hjärnfunktion (neuro- glukopena symptom) samt risk för medvetslöshet, särskilt sådan som inte föregåtts av varningstecken.
 
Allmänna råd
Exempel på neuroglykopena symptom är koncentrationssvårigheter, oförmåga att fatta riktiga beslut (t.ex. bilkörning), trötthet, sömnig- het, irritation och aggressivitet.
För innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort bör, när behandling sker med mediciner som medför risk för hypoglykemi, egenkontroller av blodsocker göras för att upptäcka hypoglykemi och förhindra att trafiksäkerhetsrisker uppstår.
 
3 § Återkommande allvarlig hypoglykemi utgör hinder för innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort. Innehav kan dock medges under förutsättning att läkare bedömt att någon trafiksäkerhetsrisk inte föreligger samt att sjukdomstillståndet regelbundet kontrolleras.
Återkommande allvarlig hypoglykemi som inträffar i vaket tillstånd utgör alltid hinder för innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort till dess att en period om tre månader utan nya episoder av allvarlig hypoglykemi i vaket tillstånd har uppnåtts.

Återkommande allvarlig hypoglykemi utgör hinder för innehav av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller taxiförarlegitimation till dess att en observationstid om ett år från den senaste allvarliga hypo- glykemin uppnåtts.
 
14 § Läkaren ska särskilt bedöma risken för hypoglykemi för att avgöra om lämpligheten att köra motordrivet fordon är väsentligt nedsatt på grund av diabetessjukdom. Läkaren ska även förvissa sig om att den som behand- las med mediciner som medför risk för hypoglykemi
1. förstår de risker som är förknippade med hypoglykemi, 2. är väl förtrogen med symptomen på hypoglykemi,
3. har kännedom om lämpliga åtgärder om sådana symptom uppkommer, och
4. har tillräcklig kontroll över sitt medicinska tillstånd.
 
12 kap.
14 § Trots vad som sägs i 6 och 7 §§ kan fortsatt innehav medges även om kraven på varaktighet och verifiering enligt 9 och 11 §§ inte är uppfyllda, om omständigheterna i övrigt med styrka talar för en god prognos.
 
Allmänna råd
Exempel på god prognos är att innehavaren kan visa på särskilt goda resultat av en inledd rehabilitering samt följsamhet till läkares tillsägelse att avstå från att köra fordon enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488).
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt