Till våren startas en ny och efterlängtad  kurs med inriktning mot Äldre och diabetes, 7,5 HP, på Högskolan Väst i Trollhättan.
 
Kursen är på avancerad nivå och riktar sig till alla sjuksköterskor med intresse för äldre med diabetes. Den kommer också att vara en av de valbara kurserna för vårt specialistprogram för Sjuksköterskor i Diabetesvård. Kursen går på halvfart med studier på skolan på onsdagar med start v 13 och den är öppen för sen anmälan.
 
Se bifogad länk.
 
Kontakt och frågor hänvisas till Ulla Fredriksson-Larsson, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
______
 
DIABETESFOTEN Göteborg 7/11 och Malmö 15/11
Målgrupp: läkare, diabetessjuksköterskor, sjuksköterskor inom äldre- och primärvården och andra speciellt intresserade som exempelvis sjuksköterskor på medicin- och geriatrikavdelningar.
 
Diabetes och fotproblem har nära samband. En framgångsrik behandling förutsätter noggrann undersökning av foten. I vilken omfattning kan preventivt arbete avhjälpa framtida problem?
 
Socialstyrelsens undersökningar visar på att multidisciplinära fotteam i många allvarliga fall visat sig mycket effektiva. Det är därför av högsta vikt att hela teamet får en grundlig utbildning och uppdatering i detta högaktuella ämne. Endast då kan en lyckad strategi för patientens behandlings-plan tas fram.
 
Fotkomplikationer hos diabetiker utgör ett allvarligt hot, såväl mot extremiteterna som individens överlevnad. Den s k ”diabetesfoten”, inkluderar sår, infektioner och destruktion av djupare vävnadslager associerade med neuropati och/eller perifer kärlsjukdom i nedre extremiteter-na. Förekomsten av perifer kärlsjukdom anses idag tillsammans med fotdeformiter och yttre våld vara den viktigaste predisponerande faktorn för utveckling av fotsår hos diabetiker. Preventiva åtgärder i form av regelbundna inspektioner av fötter, information/undervisning till patient/ anhörig är av största vikt. Detta för att tidigt upptäcka och reagera på mindre skador. Tillgång till preventiv fotvård och skoförsörjning till sk ”högrisk fötter” är också en grundförutsättning för att minska risken för amputation. Det är utomordentligt viktigt att i tid känna igen förändringar i
hud, mjukdelar, skelett, nervfunktion, cirkulation och funktion för att tid kunna sätta in åtgärder mot mindre hudskador som kan leda till fotsår samt att bistå till en adekvat skoförsörjning inom och utomhus.
En grundläggande kännedom om dessa skadors lokalisation, utseende och behanddling samt förståelse för fotdeformiters betydelse för ändrat gångmönster är en förutsättning för en lyckosam prevention.
 
Varje fotsår som drabbar en individ med diabetes har sin karaktäristik avseende utseende, lokalisation och förlopp. Behandling av fotsår förutsätter att man förutsättningslöst beaktar samtliga faktorer som begränsar läkning. Både i det preventiva arbetet och vid behandling av etablerade skador krävs en förståelse och kunnan-de om hur det är att leva med en funktionsnedsätt-ning i fötterna. Det är av stor vikt att bistå indivi-dens förmåga att skydda sina fötter och att göra patienten delaktig i behandlingen för att förhindra utveckling av allvarligare skador. Skador som i värsta fall kan leda till amputation.
 
UR KURSINNEHÅLLET:
Diabetiska fotsår – omfattning och orsak Utredning – handläggning Sårvård – lokal särbehandling Infektionsbehandling Ortopedisk behandling Avlastning Ischemi Ödem Samsjuklighet Att skära eller inte skära
Välkommen till denna fördjupningsdag i ett högst aktuellt ämne. Syftet är att med mer kunskap kunna ta hand om dessa patienter på bästa sätt.
 
2100 SEK + moms
 
Anmäl dig idag på www.expomedica.se
 
FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG: Internet: www.expomedica.se
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö
 
______
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt