Klicka uppe till vänster på www.dagensdiabetes.se
så finns eDiabetologNytt med senaste numret som pdf utan lösenord
 
Kan ta 6-20 sek att ladda ner beroende på snabbhet i din kontakt med nätet
 
Tidningen är igår utskickad med posten nu och kommer till dig som medlem i SFD
i början av nästa vecka.
 
God läsning!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Ur innehållet
Ordföranden har ordet
Redaktören har ordet
NDR-Nytt
Diabetesproil Claes-Göran Östensson
Sett & Hört
Ny ADA-standard för diabetesutbildning
Managing diabetes in pre-school ISPAD Guidelines
Better quick screening för monogenic diabetes
Sveriges första TV-Gala till förmån för diabetes 14/11
TLV kan lära av Frankrike kring implementering av Libre Exercise Management in T1DM Consensus
ADA rapporter från amerikanska diabetesmötet
LCHF till T1DM barn är en livsfara
Recension böcker
Endo-diabetesmötet i Göteborg 7-9/3 2018
Res med SFD till ATTD, ADA, EASD, ISPAD
Kongress- och möteskalender
 
Från redaktören
Svensk Förening för Diabetologi (SFD) fyller i år 30 år. Salvador Dalis ”Minnets beständighet” med skulpturen ”Nobility of Time”, en smältande klocka, pryder framsi- dan av detta nummer.
 
Som redaktör är det en glädje att ha med rapporter från amerikan- ska diabetesmötet ADA i juni i San Diego, världens största dia- beteskonferens, sid 229-248. Här inns både kliniska och veten- skapliga studier vid typ 1 och 2 diabetes. DEVOTE en studie av långverkande insulin som visar att degludec är kardiovaskulärt säkert. Studien CANVAS gör att SGLT2-hämmare stärker sin roll inom typ 2 diabetes med 33% mindre hjärtsvikt. Standardisering
av CGM vid typ 1 diabetes disku- teras på sid 247. Förutom HbA1c är vid typ 1 diabetes minst lika viktigt att ha så lång tid som möj- ligt i normoglykemi - och mini- mera tiden med hyperglykemi res- pektive tiden med hypoglykemi.
 
LCHF risks for life diskuteras av Carmel Smart på sid 257 utifrån en studie med fallrapporter från Australien och Nya Zeeland.
 
TLV kan lära mycket av Frankri-ke då det gäller implementering av Libre vid typ 1 och 2 diabetes. Se sid 202. NT-rådets rekommendationer om Libre vid typ 2 dia- betes inns på sid 210. Professor Jan Bolinder, Karolinska, ger på sid 214 sitt yttrande om TLV och eras pressrelease kring Libre. An- ders Lönnberg, regerings utredare, vill på sid 228 att Sverige ska vara ett kraftfullt innovativt land, ock- så med en öppenhet för medicin- teknik.
 
I tidningen inns ISPADs Guidelines om diabetes in pre-school på sid 192, konsensus kring exercise management vid typ 1 diabetes sid 215 och referat av en artikel kring monogen diabetes på sid 192.
 
Önskan om en in höst och vinter