Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Pojkar vars kroppsmasseindex (BMI) stiger mycket under puberteten löper ökad risk för stroke senare i livet. Det framgår av forskning vid Sahlgrenska akademin på över 37 000 individer.
 
– Vår studie visar att BMI-förändring under puberteten utgör en oberoende riskfaktor för stroke. BMI vid åtta års ålder är däremot inte kopplat till någon riskökning, säger Jenny Kindblom, docent vid institutionen för medicin och specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 
Det är i tidskriften Neurology som hon och kollegan, professor Claes Ohlsson, presenterar studien av BMI-utveckling och stroke hos 37 699 män, födda 1945-1961. Uppgifterna om längd, vikt och stroke-fall i gruppen kommer från skolhälsovård, mönstrings- och nationella sjukvårdregister.
 
Stigande BMI hör puberteten till. I genomsnitt ökade pojkarnas BMI med knappt sex enheter från åtta till tjugo års ålder. Att startpunkten för pubertet sattes relativt tidigt, och slutpunkten först tolv år senare, var ett sätt att ringa in pubertetsåren hos alla i studien.
 
Högt blodtryck
Risken för stroke visade sig öka med faktor 1,21 för varje ytterligare två BMI-enheter som adderades under puberteten. En person vars BMI ökade åtta enheter hade alltså 21 procents högre risk för att senare drabbas av stroke än en individ som ökade enligt snittet, med sex enheter.
 
Nedbrutet på blodpropp i hjärnan eller hjärninfarkt (ischemisk stroke) respektive hjärnblödning (hemorragisk stroke) var motsvarande riskfaktor 1,19 för propp och 1,29 för blödning.
 
Enligt forskarna kan den ökade risken för stroke åtminstone delvis bero på förhöjt blodtryck. Studien påvisar en tydlig koppling mellan kraftig BMI-ökning under puberteten och ökad risk för högt blodtryck som vuxen.
 
Den aktuella studien har inte kartlagt orsakerna till den ökade risken för stroke, men enligt forskarna går det att dra paralleller till deras tidigare studier om könshormoners inverkan på hur fett lagras i kroppen.
 
Viktigt att förebygga
– Att öka mycket i BMI just under puberteten är förenat med särskild risk för att fett lagras som visceralt eller djupt fett i buken, vilket är farligare, och vi tror att det har med könshormoner att göra, säger Claes Ohlsson
 
– Det viktiga här är att man inte ska släppa taget efter barnaåren utan fortsätta att monitorera BMI under puberteten för att upptäcka och förebygga en väldigt stor viktuppgång, och det är i första hand skolhälsovårdens uppgift, säger han.
 
I den undersökta gruppen drabbades 918 män av stroke, fram till 2013.
 
Länk till artikeln: 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt