170615
 
 
”NT-rådet rekommenderar landstingen
- att avstå från att använda flashglukosmätaren Freestyle Libre vid typ 2-diabetes”
 
NT-rådet (Nya Terapi-Rådert), SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
 
NT-rådets yttrande till landstingen gällande kontinuerlig glukosmätning med FreeStyle Libre vid typ 2-diabetes
 
NT-rådet rekommenderar landstingen
- att avstå från att använda flashglukosmätaren Freestyle Libre vid typ 2-diabetes
 
Bakgrund
Enligt önskemål från landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverk ska kontinuerliga glukosmätare och flashglukosmätare för diabetiker, inom ramen för ett pilotförsök, genomgå samma process för nationellt ordnat införande som nya läkemedel.
 
TLV uppdrogs därför att inom sitt medicinteknikuppdrag göra en bedömning av kostnadseffektiviteten för flashglukosmätaren FreeStyle Libre, som skulle ligga till grund för en rekommendation från NT-rådet. Uppdraget omfattade både användning vid diabetes typ 1, vid vilken FreeStyle Libre sedan tidigare används, samt vid diabetes typ 2, där FreeStyle Libre ännu inte är införd.
 
Omkring år efter att detta uppdrag påbörjades, har företaget Abbot valt att inte häva sekretessen gällande hälsoekonomiska beräkningar och resultat och därmed kan inte FreeStyle Libre längre utvärderas inom medicinteknikuppdraget, vilket TLV kommunicerat.
 
NT-rådets bedömning
För att en fullständig bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska plattformen ska kunna göras krävs en utvärdering av kostnadseffektivitetet.
 
Det är NT-rådets förhoppning att företaget kan tillgängliggöra ett hälsoekonomiskt underlag till TLV och bidra till att en sådan bedömning kan göras.
 
I avsaknad av underlag för bedömning, rekommenderar NT-rådet landstingen att avstå från använda flashglukosmätaren Freestyle Libre vid typ 2-diabetes.
 
Eftersom FreeStyle Libre sedan tidigare är införd vid diabetes typ 1 ger NT-rådet ingen rekommendation, men uppmärksammar landstingen på att ingen bedömning av kostnadseffektiviteten gjorts varför en noggrann klinisk värdering av vilka patienter som har det största behovet av produkten bör göras innan den sätts in.
 
För NT-rådet,
Gerd Lärfars, ordförande
 
Referenser:
 
Om NT-rådets beslut
 
http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya- lakemedel/NT-radets-rekommendationer-grunder-till-beslut/
 
Närvarande vid beslut: Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet; Lars Lööf, Uppsala/Örebro sjukvårdsregion; Johannes Blom, sjukvårdsregion Stockholm/Gotland; Anna Lindhé, Västra regionen; Maria Landgren, Södra regionen; Mårten Lindström, Sydöstra sjukvårdsregionen; Anders Bergström, Norra regionen
Jäv: Ingen ledamot deklarerade någon intressekonflikt för det aktuella ärendet
 
Nyhetsinfo 170621
wwww red DiabetologNytt
 
___________
 
TLV har diskvalificerat sig själv som hälsoekonomisk utredare. Debattinlägg, Jan Bolinder, prof, Karolinska
DetaljerKategori: Nyheter Publicerad 18 juni 2017Det bidde inte ens en tumme.
 
Efter att under lång tid ha förhalat en önskvärd nationell samordning för användning av FGM kastar nu TLV in handduken.
 
Ett minst sagt märkligt och uppseendeväckande agerande, som nu riskerar att bidra till fortsatt ojämlik subvention och förskrivning i landet med stora regionala olikheter.
 
Detta trots att flera länder i Europa – senast i raden Frankrike – beslutat om obegränsad subvention för alla med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes med multipel insulin-behandling.
 
Man frågar sig om inte TLV nu diskvalificerat sig själv i sin självpåtagna roll som hälsoekonomisk utredare; i den uppgiften borde väl rimligen ingå att i egen regi ta fram nödvändiga underlag, och samverka med motsvarande organ inom EU.
 
Jan Bolinder. Professor/överläkare
Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
 
________
 
TLV tar semester utan att leverera hälsoekonomiskt dokument för FGM. Ett års arbete
Publicerad 13 juni 2017
 
Ingen utvärdering av FreeStyle Libre
 
Nedan är utlagt på TLVs www
 
"TLV har inte möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering av den kontinuerliga glukosmätaren FreeStyle Libre, eftersom företaget som marknadsför produkten valt att inte bidra med nödvändigt underlag.
 
I dag använder minst 27.000 patienter i Sverige FreeStyle Libre och merkostnaden för den användningen är minst en kvarts miljard kronor per år. FreeStyle Libre har introducerats utan ordnat införande vilket lett till ojämlik tillgång beroende på var i landet patienten bor.
 
– Det är viktigt att rätt patienter får FreeStyle Libre så det är olyckligt att vi nu inte har möjlighet att publicera en hälsoekonomisk utvärdering, säger Malin Blixt, enhetschef.
 
TLV:s utvärdering inom medicinteknikuppdraget skulle legat till grund för en nationell rekommendation från landstingens NT-råd. Syftet med rekommendationen var att ge förutsättningar för en jämlik tillgång till FreeStyle Libre.
 
Bakgrund
TLV påbörjade en hälsoekonomisk utvärdering av FreeStyle Libre sommaren 2016. På hösten samma år ansökte företaget som marknadsför produkten om att den skulle ingå i läkemedelsförmånerna och utvärderingen till NT-rådet avbröts.
 
I mars 2017 återkallade företaget sin ansökan och TLV återupptog då utvärderingen som skulle ligga till grund för NT-rådets rekommendation. Företaget har nu valt att inte bidra med materialet från ansökan och TLV kan därför inte publicera den utvärdering som gjorts.
 
För att TLV ska kunna återuppta arbetet krävs att företaget bidrar till en utvärdering."
 
Publicerad 13 juni 2017
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt